Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016.gada 15.janvārī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Dū 2015/09
Publicēšanas datums: 23.12.2015
Statuss: pabeigts

 
Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa
„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”
rezultātiem.

 

01.03.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Firma L4”, reģ. Nr. 40003236001

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 37 500.00(bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 29. februārī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 


 

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa
„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros uzsākšana ID .Nr. 2015/09

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos: Agris Dermanis, tālr.nr.29196424, fakss 63721096

 

 

Iepirkuma procedūra:

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros

 

Paredzamā līgumcena: līdz 40 000, 00 EUR (četrdesmit tūkstoši eiro ) EUR (bez PVN)

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš tehniskā projekta izstrādei – 24 (divdesmit četras) kalendārās nedēļas no pakalpojuma līguma noslēgšanas datuma (t.s.k. būvekespertīze – 3 kalendārās nedēļas).

Maksimālais izpildes termiņš autoruzraudzībai – 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t.s.k.tehnoloģiskā procesa pārtraukums).

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.janvārī, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 15.janvārī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

Pielikums:

Pielikums Nr.1 Dobele_kanalizacija2015

Pielikums Nr.2 Miltini_kanalizacija2015

Pielikums Nr.3 Projektēšanas_uzd.

 

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (publicēts 08.01.2015.)