Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ekspertīze

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016. gada 19.augustam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/06/KF
Publicēšanas datums: 04.08.2016
Statuss: pārtraukts

Paziņojums par iepirkuma procedūras
“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ekspertīze” pārtraukšanu.
DŪ Id.Nr.DŪ 2016/06/KF

 

19.08.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Lēmuma par iepirkuma procedūras pārtraukšanu datums:

2016.gada 19.augusts.

 

Lēmuma pamatojums:

Nav saņemti Pretendentu piedāvājumi

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras
“Būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ekspertīze” uzsākšanu
Nr. 2016/06/KF

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980, fakss 63721096, marite.zvejniece@dobele.lv

Iepirkuma procedūras nosaukums:

„Būvprojekta  „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ekspertīze” ( Id.Nr.DŪ 2016/06/KF).

 

 

 

 Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Ekspertīzes veikšana būvprojektam  “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā“, atbilstoši  Būvniecības likuma, MK noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” V. sadaļas un MK noteikumu Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas valsts standartu, Pasūtītāja projektēšanas uzdevuma,  izsniegto tehnisko noteikumu  prasībā, ievērojot   iepirkuma procedūras Nolikuma tehnisko specifikāciju. Projektētājs SIA “Firma L4”.

 

Paredzamā līgumcena: līdz  4 000, 00 EUR (četri  tūkstoši  eiro ) EUR (bez PVN)

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš ekspertīzes veikšanai  – 3 (trīs)  kalendārās nedēļas  no pakalpojuma līguma noslēgšanas datuma.

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski  pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv  sadaļā Iepirkumi , kā arī  SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.augustam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 19.augustā  plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums_buvekspertize.doc

Pielikums Nr.1 Pasūtītāja Projektēšanas uzdevums

Pielikums Nr.2  Projekta ŪKT kartogrāfiskais materiāls (.pdf)