Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Cenu aptauja „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros “

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Cenu piedāvājumi iesniedzami līdz 2017.gada 8.jūnijam plkst. 15:00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/07/KF
Publicēšanas datums: 01.06.2017
Statuss: pabeigts

 

Paziņojums par cenu aptaujas

 

„Būvuzraudzības pakalpojumi  projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā  II kārta” ietvaros “  (ID  DŪ  2017 /07/KF)
 
rezultātiem.

 

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Geo Consultants ”, reģ. Nr. 40003340949

 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 21 690.00 (bez PVN)

 

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 12. jūnijā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām

 

 

 

 

2017.gada 1.jūnijā

 

 

  Uzaicinājums dalībai cenu aptaujā 
„Būvuzraudzības pakalpojumi  projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā  II kārta” ietvaros “  (ID  DŪ  2017 /07/KF)

 

Pasūtītājs un tā kontaktpersona

Pasūtītājs: SIA”DOBELES ŪDENS”,  Reģ.nr. 45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

Pasūtītāja  kontaktpersona  –    projekta vadītājas asistente Sanita Vaitaite,  

mob. tālr: 26742378

e-pasts: sanita.vaitaite@dobele.lv

fakss: 6372109

 

 

Cenu aptaujas priekšmets, līguma izpildes termiņš:

Cenu aptaujas priekšmets: būvuzraudzības pakalpojumi būvprojekta   “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā  II kārta ”ietvaros”  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit ) kalendārās  nedēļas (t.sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums)  no līguma parakstīšanas dienas                                        

 

 

Cenu piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta                               

Cenu piedāvājumi  iesniedzami  līdz 2017.gada 8.jūnijam  plkst. 15:00, nosūtot uz e-pastu: dobelesudens@dobele.lv (skenētus dokumentus) vai pa faksu 63721096 vai iesniedzot personīgi SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci “Pieteikums dalībai cenu aptaujā „Būvuzraudzības pakalpojumi  projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā  II kārta” ietvaros“.  Cenu aptaujas uzvarētājam, pirms būvuzraudzības pakalpojuma  līguma noslēgšanas,  ir jāiesniedz  Pasūtītājam  orģinālās cenu aptaujas piedāvājums

 

 

Pielikumi:

Uzaicinājums

Pielikums Nr. 1 Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr. 2 Pieteikums dalībai cenu aptaujā finanšu piedāvājums

Pielikums Nr. 3 Pretendenta kvalifikācijas apliecinājums

Pielikums Nr. 4 Līguma projekts

Pielikums Nr. 4.1. Līguma izpildes garantija

Pielikums Nr. 4.2. Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akts

Pielikums Nr.  5 Būvdarbu grafiks