Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 7. martam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/02
Publicēšanas datums: 21.02.2017
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa “Darbinieku veselības apdrošināšana“

( Id Nr. DŪ 2017/02) rezultātiem.

 

 21.03.2017.

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
AAS „BALTA”, reģ. Nr. 40003049409

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
 EUR 7400.00 (bez PVN)  jeb 200.00 EUR par vienu apdrošināmo.    

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 20.martā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa

Darbinieku veselības apdrošināšana” uzsākšanu

Nr. DŪ 2017/02

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096

 

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “Darbinieku veselības apdrošināšana”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi  saskaņā   ar  Nolikuma  un Tehniskās specifikācijas prasībām. Pakalpojuma sniegšanas termiņš – 1 (viens) gads.

Veselības apdrošināšana paredzēta – 37 darbiniekiem (personu skaits var mainīties trīs cilvēku robežās)

 

 

Paredzamā līgumcena: līdz EUR 200.00 (divi simti euro) par vienu apdrošināmo

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 7.martam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 7.martā plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums Veselības apdrošināšanai

 

Laboratorijas izmeklējumi 1.pielikums.xls