Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Elektroenerģijas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015. gada 23. novembris līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads ,LV 3701.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2015/06
Publicēšanas datums: 21.10.2015
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklātā konkursa “Elektroenerģijas iegāde” ietvaros (Id.Nr. DŪ 2015/06) rezultātiem.

 

 27.11.2015.

 

Finansējuma saņēmējs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 

Iepirkuma procedūras nosaukums: Atklāts konkurss “Elektroenerģijas iegāde” (Id.Nr. DŪ 2015/06)

 

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:

SIA “Enefit” reģ.Nr. 40003824046

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 106 580,56 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:

2015.gada 25.novembris

 

Izvērtētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:

Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 


 

 

PAZIŅOJUMS
PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU
“Elektroenerģijas iegāde”
ID NR. DŪ 2015/06

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Kontaktpersona: Sanita Bēma 63725502 , Fakss: 63721096.

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss „Elektroenerģijas iegāde”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2015/06

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Elektroenerģijas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš: 24 mēneši .

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00 , bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 23.novembrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 23.novembris, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2015.gada 23.novembrī, plkst:.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums