Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 9. jūnijam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/08
Publicēšanas datums: 19.05.2017
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa
„ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde ”
(Identif.nr.  DŪ  2017/08)
rezultātiem.

 

12.06.2017.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Avar Auto ”, reģ. Nr. 50003623341

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 90 000.00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 12. jūnijā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa

„ Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde” uzsākšanu Nr. DŪ 2017/08

 

 Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite, tālr. 26742378, fakss 63721096

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskos jautājumos:

Transporta pārraugs Andris Buiko, tālr.nr. 22027671, fakss 63721096

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss “Kravas automašīnas (pašizgāzēja) iegāde”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Viena jauna kravas automašīna – pašizgāzēja iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

 

Paredzamā līgumcena: līdz  90 000, 00 EUR (deviņdesmit tūkstoši  eiro ) (bez PVN)

 Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 1 (vienas) kalendārās nedēļas laikā  no līguma noslēgšanas datuma

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 9. jūnijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 9.jūnijā  plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

 Iepirkuma procedūras dokumentācija:

 

Nolikums