Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”

2020.gada 29.jūlijs  

 

Noslēgti būvdarbu un pakalpojumu līgumi projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros

(Nr.5.3.1.0/16/I/007) plānoto aktivitāšu īstenošanai.

 

   SIA“DOBELES ŪDENS” ir pabeigtas iepirkumu procedūras par būvdarbiem un  būvuzraudzības pakalpojumiem un noslēgti līgumi projektā “Kanalizācijas tīklu

 paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros (Nr.5.3.1.0/16/I/007) plānoto aktivitāšu īstenošanai.  

   2020.gada 7.jūlijā noslēgts līgums Nr. DŪ 25/2020/KF par būvdarbu veikšanu būvprojekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā” ietvaros” ar SIA “ĢL Konsultants”.

   2020.gada 14.jūlijā noslēgti divi  pakalpojumu līgumi,  būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr. DŪ 26/2020/KF , noslēgts  ar AS “Inspecta Latvia”, savukārt ar  SIA “Firma L4” noslēgts  autoruzraudzības līgums Nr. DŪ 28/2020/KF.

   Notikušas jau vairākas būvsapulces un būvvaldē iesniegta dokumentācija  atzinuma saņemšanai par būvdarbu uzsākšanas  nosacījumu izpildi .

   Būvdarbus objektā plānots uzsākt augusta mēnesī, jo līdz 2021.gada 8.jūlijam ir jāizbūvē ārējie kanalizācijas tīkli~2,8 km, kanalizācijas spiedvads~0,6 km un divas kanalizācijas sūkņu stacijas Dobelē, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,  Liepājas šoseja, Vītolu  un  Zivju ielās.                                                                                                                                               

   Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja  Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv