Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu Dobeles novadā

Par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu Dobeles novadā

 

Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta  noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, turpmāk tekstā – MK, ar 2019. gadu SIA “DOBELES ŪDENS” uzsāk savu darbību pie decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistra izveides.

 

Ievērojot MK noteiktās prasības, Dobeles novada dome 2017. gada 26. oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.10 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas kārtību un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Dobeles novadā”, precizēti 2017. gada 28. decembra Dobeles novada domes sēdē.

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāsāk reģistrēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes, attīrīšanas iekārtas un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja – SIA “DOBELES ŪDENS” – izveidotā datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot decentralizēto kanalizācijas Pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Dobeles novadā tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Datu reģistrs pilnībā jāizveido, un šīm sistēmām ir jābūt sakārtotām atbilstoši Dobeles novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.10, līdz 2021.gada beigām.

 

Dobeles novada iedzīvotājiem ar 2019. gada 1. janvāri ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot SIA “DOBELES ŪDENS” iesniegumu decentralizētās sistēmas reģistrācijai. Iesnieguma veidlapu var lejupielādēt SIA “DOBELES ŪDENS” mājaslapā www.dobelesudens.lv  vai Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv , drukātā formātā tas ir pieejams arī SIA “DOBELES ŪDENS” birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē. 

 

Pieteikumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c. Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Par iekārtu tehnisko stāvokli īpašniekam būs jāiesniedz sertificēta speciālista atzinums vai arī tās novērtēs SIA “DOBELES ŪDENS” speciālists, apsekojot decentralizētās sistēmas tehnisko stāvokli un sastādot apsekošanas aktu.

 

Papildus informāciju par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu var iegūt SIA “DOBELES ŪDENS”, darba laikā zvanot uz tālruņa numura +37128319673, rakstot uz e-pasta adresi karlis.ansons@dobele.lv vai klātienē, vēršoties Noliktavas ielā 5, Dobelē.

Aicinām laikus vērsties SIA “DOBELES ŪDENS”, lai sniegtu datus, aizpildot iesniegumu, par izbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Iesnieguma veidlapa pieejama šeit.