Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

PIESLĒGŠANĀS KĀRTĪBA!

Ūdens un kanalizācijas pieslēgšanās kārtība privātmājām

 

1.Tehnisko noteikumu saņemšana.

Lūdzam pieteikuma formu sūtīt uz e-pastu vai pieteikties uz konsultāciju SIA “DOBELES ŪDENS”.

  • Iesniegums (dobelesudens.lv -> pakalpojumi -> ūdenssaimniecība -> pieslēgšanās kārtība -> Iesniegums fiziskai personai);
  • Zemesgrāmatas kopija, vai kāda cita īpašuma apliecinoša dokumenta kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija.

 

2.Risinājumi skiču līmenī

Pieteikties uz konsultāciju SIA “DOBELES ŪDENS”, kuras laikā tiek sazīmētas skices pieslēguma izbūves risinājumam.

Ja pieslēguma izbūve skar trešās puses intereses (jābūvē pa svešu zemi, jāšķērso citu pakalpojumu sniedzēju komunikācijas – GASO, TET, Sadales tīkls), tad ir jāgatavo pieslēguma izbūves projekts.

Īpašnieks pieprasa tehniskos noteikumus “Būvniecības informācijas sistēmā” – BIS (https://www.bis.gov.lv/) un rīkojas atbilstoši BIS izstrādātajai kārtībai.

 

3.Tehnisko noteikumu sagatavošana.

  • Pamatojoties uz iesniegumu SIA “DOBELES ŪDENS” sagatavo tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei;
  • Ja trešās puses intereses netiek skartas, tad SIA “DOBELES ŪDENS” sagatavo tehnisko shēmu un kopā ar tehniskajiem noteikumiem nosūta uz Īpašnieka norādīto adresi.

 

4.Izbūves izmaksas

Īpašnieks sazinās ar potenciālo būvnieku un vienojās par izbūves izmaksām.

 

5.Pašvaldības atbalsts

Lai saņemtu pašvaldības atbalstu pieslēguma izbūvei, aicinām iepazīties ar 2022. gada Dobeles novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13.  (www.dobele.lv -> pašvaldība -> normatīvie akti -> lasīt vairāk -> Nr.44_31.12.2022.)

 

6.Būvniecība

Būvniecība tiek uzskatīta par pabeigtu ja no SIA “DOBELES ŪDENS”,  būvnieka un Īpašnieka pusēm ir parakstīts “Objekta apsekošanas akts” un SIA “DOBELES ŪDENS” PIEKRĪT objekta pieslēgšanai maģistrālajiem tīkliem, kas ir apliecinājums tam, ka tehniskie noteikumi ir izpildīti.

 

7.Līgums par pakalpojumu sniegšanu

SIA “DOBELES ŪDENS” sagatavo līgumu par pakalpojumu lietošanu un aicina Īpašnieku to parakstīt.

 

Kontakti:

Kārlis Ansons, tālr.nr. 28319673, e-pasts – karlis.ansons@dobele.lv