Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Kanalizācijas tīklu paplašinšana Dobeles aglomerācijā,II kārta”

 

 

 

 

 

 

 

 Noslēgti līgumi projekta “Kanalizācijas tīklu paplašinšana Dobeles aglomerācijā,II kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/007) papildus aktivitāšu īstenošanai.

 

 

22.06.2021

 

 

  SIA “DOBELES ŪDENS” veikto zemsliekšņa iepirkumu rezultātā, maija mēnesī noslēdza vairākus līgumus projektā “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” ietvaros (Nr.5.3.1.0/16/I/007) plānoto papildus aktivitāšu īstenošanai.  

 

   2021.gada 6. maijā ar SIA “ĢL Konsultants” noslēgts būvdarbu līgums Nr. DŪ 25/2021/KF “Kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā”, būvnieka atbildīgais būvdarbu vadītājs Aigars Zemvalds. sert.Nr. 4-00798.

 

    2021.gada 11.maijā ar AS “Inspecta Latvia” noslēgts pakalpojumu līgums Nr. DŪ 24/2021/KF “ Būvuzraudzības pakalpojumi kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā”, atbildīgais būvuzraugs Aleksejs Providenko, sert. Nr. 5-00770.

 

Autoruzraudzību objekta izbūvē nodrošinās SIA « DOBELES ŪDENS » būvinženieris  Agris Dermanis, sert.Nr. 3-01272.

 

  2021.gada 10. jūnijā saņemts Dobeles novada pašvaldības būvvaldes  atzinums par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi .

 

  Notikušas jau vairākas būvsapulces, saņemtas rakšanas darbu atļaujas,  uzsākti būvdarbi objektā, kas jāizbūvē  5 (piecos) kalendāros  mēnešos  no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas un ekspluatācijā jānodod līdz šā gada 8.oktobrim.

 

    Būvdarbu līguma kopējos apjomos plānota kanalizācijas inženiertīklu izbūve 0,75 km, ts.k. 0,25 km  Ozolu ielā,Dobelē un 0,50 km apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā.

 

   Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv