Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Nodoti ekspluatācijā kanalizācijas ārējie inženiertīkli Ozolu ielā, Dobelē

un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā

 

03.11.2021

 

    SIA “DOBELES ŪDENS” turpina realizēt projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā,II kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/007)ietvaros plānotās  papildus aktivitātes jaunu pieslēgumu izveidē.

  Laika periodā no šā gada jūnija līdz oktobra mēnesim notika būvniecības process līgumā Nr.DŪ 25-2021-KF “Kanalizācijas tīklu un spiedvadu izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā” plānoto objektu izbūvē .

 2021.gada 5. oktobrī ,saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldes izdotiem aktiem par objektu pieņemšanu  ekspluatācijā (kodi 21023780460201,21043490460246) tika pieņemti ekspluatācijā kanalizācijas ārējie inženiertīkli  Dobelē,Ozolu ielā un Auru pagasta apdzīvotā vietā ”Rūpnieki”.

 Pavisam kopā abos objektos izbūvēti 0,75 km ārējie kanalizācijas tīkli, t.sk. 0,61 km pašteces kanalizācijas tīkli un 0,14 km kanalizācijas spiedvads.

Ozolu ielā izbūvēti 0,25 km, savukārt apdzīvotā vietā “Rūpnieki” izbūvēti 0.50 km kanalizācijas ārējie inženiertīkli

Kopējās būvniecības izmaksas (bez PVN) 97 161 EUR, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums  59 861 EUR.   

    Būvdarbus veica SIA “ĢL Konsultants”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Aigars Zemvalds būvuzraudzību nodrošināja AS”Inspecta Latvia”,atbildīgais būvuzraugs Aleksejs Providenko. Autoruzrauga pienākumus izpildīja SIA « DOBELES ŪDENS» būvinženieris Agris Dermanis.

      Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras paplašināšanas rezultātā vēl 15 mājsaimniecībām ir nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētai notekūdeņu savāksanas sistēmai Dobeles aglomerācijā. 

  Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” īstenošanas rezultātā, līdz 2023.gada 31. decembrim, centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai aglomerācijā, ievērojot Dobeles novada pašvaldības akceptēto pieslēgumu plānu, nodrošināmi papildus 758 pieslēgumi, t.sk. Dobeles pilsētā – 653, Bērzes pagasta Miltiņu ciemā – 95, Auru pagasta Rūpnieku ciematā -10.

 Līdz šī gada 1. novembrim ir nodrošināti 397 pieslēgumi jeb 52,3 % no projektā plānotiem pieslēgumiem.

 

 SIA “DOBELES ŪDENS” aicina iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai un jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu vēršoties pie uzņēmuma speciālistiem:

Jānis Jakštis, t.29254757, janis.jakstis@dobele.lv;

Kārlis Ansons, t.28319673, karlis.ansons@dobele.lv

     Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA“DOBELES ŪDENS” finansēm.

 Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv