Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.

Noslēgts līgums par projekta “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” (Nr. 4.2.2.0/21/A/013) īstenošanu.

 

16.05.2022

 

2022.gada 11. maijā SIA “DOBELES ŪDENS” noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/21/A/013 “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

    Projekts tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 8. marta noteikumiem               Nr. 152.” Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa”Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumiem.

Projekta mērķis- samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja “SIA”DOBELES ŪDENS” infrastruktūrā, Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu pakalpojumu sniegšanas zonas robežās.
Projektā ir ietverti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi , atbilstoši Dobeles novada pašvaldības attīstības programmā un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm.

Projekta mērķa grupa

Dobeles novada Bērzes un Krimūnu pagastu iedzīvotāji, pašvaldības iestādes, uzņēmumi, visi centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji Dobeles ūdenssaimniecības teritorijā.                                           

Projekta galvenās darbības

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā, uzstādot 2(divas) atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošo elektroenerģiju ražojošas iekārtas ar kopējo jaudu 0,084 MW elektroenerģijas ražošanai un izmantošanai pašu patēriņa vajadzībām,t.sk. notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, nekustamā īpašumā “Krīgeri” Bērzes pagastā  un  ūdens atdzelžošanas stacijā , nekustamā īpašumā “Pīlēni”,Krimūnu pagastā,Dobeles novadā.

Projektā sasniedzamais rezultāts

Primārās enerģijas samazinājums par 75 000 kWh/ gadā, kas tiks iegūts no atjaunojamiem energoresursiem, savukārt sasniedzamais siltumnīcefekta(ogļskābo)gāzu emisiju samazinājums 8,173 t/gadā, rezultātā tiks samazināta elektroenerģijas cenas pieauguma ietekme uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

 

Projekta kopējie izdevumi 105 928,37 EUR,

no tiem kopējie projekta attiecināmie izdevumi 87 544,11 EUR, ts.k. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 74 412,49 EUR un SIA “DOBELES ŪDENS”finansējums 15 % no attiecināmiem izdevumiem,nepārsniedzot 13 131,62 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi (PVN ) 18384,26 EUR .

   Līdz projekta iesniegšanai uzsāktās aktivitātes būvprojekta dokumentācijas izstrādē paveiktas, organizēts zemsliekšņa iepirkums būvdarbiem, noslēgti pakalpojumu un būvdarbu līgumi.

Projekta īstenošanas termiņš

Projekta īstenošanas ilgums 19 mēneši, no 2022.gada 2. ceturkšņa līdz  2023.gada 4.ceturksnim(ieskaitot)  

Projekta vadītāja   Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: tālr. 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv