Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

 

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.


Uzsākti  būvdarbi saules elektrostaciju izbūvē Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā.

 

 06.06.2022.

SIA“DOBELES ŪDENS” īsteno  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF)  līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/013“Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” ietvaros plānotās aktivitātes.  

   2022.gada 25. aprīlī ar SIA “TESLA”, reģ.Nr.40003921869, BK 64230-R, noslēgts būvdarbu līgums Nr. DŪ 27/2022/ERAF “Saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā,Dobeles novada Krimūnu pagasta “Pīlēnos” un Bērzes pagasta “Krīgeros”.Objektā atbildīgais būvdarbu vadītājs Dmitrijs Meļņikovs, sert.Nr. 4-01345 un būvdarbu vadītājs Konstantīns Andrianovs, sert.Nr.4-02982.

2022.gada 16. maijā ar SIA “J.E.F”, reģ.Nr.48503004386, BK Nr.2777-R, tika noslēgti  divi būvuzraudzības pakalpojumu  līgumi, atbildīgais būvuzraugs Jānis Fogels, sert. Nr. 5-03459.

Dobeles novada pašvaldības būvvalde 2022.gada 20. maijā izsniedza atzinumus par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi objektos.

Notikušas vairākas būvsapulces, uzsākts un turpinās būvniecības process objektu izbūvē.  Būvdarbu izpildes termiņš 10 (desmit) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas, līdz 2023.gada 15. februārim objekti ir jānodod ekspluatācijā.

Būvdarbu līguma ietvaros tiks īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā, uzstādītas divas atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošo elektroenerģiju ražojošas iekārtas ar kopējo jaudu 0,084 MW elektroenerģijas ražošanai un izmantošanai pašu patēriņa vajadzībām, t.sk: notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”Krīgeri” Bērzes pagastā un ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF līdzekļiem, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumu ietvaros, kā arī no uzņēmuma  finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv