Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.

Turpinās saules elektrostaciju izbūve Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā.

 

15.11.2022.

 

SIA “DOBELES ŪDENS” īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/013“ Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” ietvaros plānotās aktivitātes.  Noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros tiek īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā. Būvdarbu veicējs SIA “TESLA” turpina uzsāktos darbus saules elektrostaciju izbūvē Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā, uzstādīti saules paneļi abos objektos Dobeles novada Krimūnu pagasta “Pīlēnos” un Bērzes pagasta “Krīgeros”, pašlaik   AS” Sadales tīkls” ir iesniegta izskatīšanai dokumentācija uzstādīto iekārtu testēšanai un to darbības pārbaudēm. Objektā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Dmitrijs Meļņikovs, būvdarbu vadītāja pienājumus veic Konstantīns Andrianovs,būvuzraudzību  objektu izbūvē nodrošina atbildīgais būvuzraugs Jānis Fogels.

    Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu, objekti ekspluatācijā jānodod līdz 2023.gada 15. februārim, savukārt būvdarbu veicējs, veiksmīgas iekārtu darbības testēšanas norises rezultātā, objektus plāno nodot jau pirms līguma izpildes termiņa, šā gada nogalē.

 

Projekta mērķis- samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja SIA”DOBELES ŪDENS” infrastruktūrā, Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu pakalpojumu sniegšanas zonas robežās.

Projekta mērķa grupa-Dobeles novada Bērzes un Krimūnu pagastu iedzīvotāji, pašvaldības iestādes, uzņēmumi, visi centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji Dobeles ūdenssaimniecības teritorijā.       

   Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF līdzekļiem, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumu ietvaros, kā arī no uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv