Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.

 

Nodotas ekspluatācijā  un darbību uzsākušas saules elektrostacijas Dobeles ūdenssaimniecības   pakalpojumu sistēmā.

 

 

03.02.2023

 

 SIA “TESLA” pabeidza būvdarbus divu saules elektrostaciju izbūvē Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā, Dobeles novada Krimūnu pagasta “Pīlēnos” un Bērzes pagasta “Krīgeros” jau  pirms būvdarbu līgumā noteiktā izpildes termiņa. Objektu darbība testēta, saņemta AS „Sadales tīkls” atļauja pieslēgties tīkliem.

 

2023.gada 31.janvārī Dobeles novada pašvaldības būvvalde  izsniedza atzinumus par objektu nodošanu ekspluatācijā, veicot atzīmes vienkāršotās būvniecības ieceru paskaidrojuma rakstos.

 

Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā īstenoti, ir uzstādītas divas atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošo elektroenerģiju ražojošas iekārtas ar kopējo jaudu 0,084 MW elektroenerģijas ražošanai un izmantošanai pašu patēriņa vajadzībām, t.sk: notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”Krīgeri”  Bērzes pagastā( SES  ar jaudu 0,054 MW)  un ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” (SES ar jaudu 0,030MW) , Krimūnu pagastā, Dobeles novadā.

 

Saules elektrostaciju darbību rezultātā plānots primārās enerģijas samazinājums par 75 000 kWh/ gadā,  sasniedzot siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju samazinājumu 8,173 t/gadā, rezultātā samazinot arī elektroenerģijas cenas pieauguma ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem.

 

SIA ”DOBELES ŪDENS” turpina ieviest  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk-ERAF)  līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/013 “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” ietvaros plānotās aktivitātes projekta  rādītāju sasniegšanā.

Projekts tiek līdzfinansēts no ERAF līdzekļiem, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumu ietvaros, kā arī no uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv