Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai”.

 

SAULES ELEKTROSTACIJU DARBĪBU REZULTĀTĀ SAMAZINĀS PRIMĀRĀS ENERĢIJAS PATĒRIŅŠ ŪDENSSAIMNIECĪBAS INFRASTRUKTŪRAS OBJEKTOS .

 

11.06.2024.

 

2022.gada 11. maijā  SIA ”DOBELES  ŪDENS” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.2.2.0/21/A/013 “Atjaunojamos energoresursus izmantojošu elektroenerģiju ražojošu iekārtu iegāde un uzstādīšana Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā” īstenošanu.

Laika periodā no 2022.gada maija  līdz 2023.gada janvārim tika ieviesti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Dobeles ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmā atbilstoši novada pašvaldības attīstības programmā un investīciju plānā noteiktajām prioritātēm. Uzstādītas atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošo elektroenerģiju ražojošas iekārtas (SES) ar kopējo jaudu 0,084 MW elektroenerģijas ražošanai un izmantošanai pašu patēriņa vajadzībām, divos ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos: notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ”Krīgeri” Bērzes pagastā (SES ar jaudu 0,054 MW) un ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni”, Krimūnu pagastā (SES ar jaudu 0,030MW) Dobeles novadā.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra veica līguma ieviešanas  pārbaudi projekta īstenošanas vietās, infrastruktūras objektos, kur uzstādītas atjaunojamos energoresursus (AER) izmantojošo elektroenerģiju ražojošas iekārtas ar kopējo jaudu 0,084 MW elektroenerģijas ražošanai un izmantošanai pašu patēriņa vajadzībām: notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs ”Krīgeri” Bērzes pagastā (SES ar jaudu 0,054 MW)un ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni”, Krimūnu pagastā (SES ar jaudu 0,030MW).

Projektu īstenošanā atkāpes no līguma netika konstatētas. Visas īstenotās  aktivitātes tika akceptētas un apstiprināti projekta attiecināmie izdevumi 66900,58 EUR apmērā, t.sk. Eiropas Savienības fondu finansējums 56865,49 EUR un privātais finansējums 10035,09 EUR apmērā. 

Projekta ietvaros plānots primārās enerģijas samazinājums par 75 000 kWh/gadā, sasniedzot siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju samazinājumu 8,173 t/gadā, rezultātā samazinot arī elektroenerģijas cenas pieauguma ietekmi uz ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem. 

 

2023.gadā saražotā elektroenerģija

 

N.p.k.

 

Objekta nosaukums

 

 

Saražotā elektroenerģija 

kWh/gadā

 

Projekta  rādītājs      

Izpilde   

1. Saules elektrostacija KRĪGERI notekūdeņu attīrīšanas ietaises, Bērzes pagastā 49 860 52 396
2.

Saules elektrostacija  PĪLĒNI ūdens atdzelžošanas stacija Krimūnu pagastā

25 140 31920
  Kopā 75 000 84 316

 

Laika posmā  no 2024.gada 1.janvāra līdz 31.maijam abās SES kopā saražota elektroenerģija 32 556kWh, t.sk : SES Krīgeri saražota elektroenerģija 19 904kWh ; SES Pīlēni saražota elektroenerģija  12 652kWh.  

Saules elektrostaciju darbību rezultātā samazinās primārās enerģijas patēriņš ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos

Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu emisiju samazinājuma apjoms tiks  aprēķināts par 2024.gadu un  turpmākajos gados projekta pēcuzraudzības periodā līdz 2029.gadam .

Projekts līdzfinansēts no ERAF līdzekļiem, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa ”Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” īstenošanas noteikumu ietvaros, kā arī no uzņēmuma finansēm.

 

Projekta vadītāja   Mārīte Zvejniece, kontaktinformācija: tālr. 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv