Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta (2016. gads)

SIA “DOBELES ŪDENS” iesniedz projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” iesniegumu Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā.

 

25.11.2016.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” un pamatojoties uz Centrālās finanšu un līgumu aģentūras uzaicinājumu, SIA “DOBELES ŪDENS” šā gada 14. novembrī iesniedza CFLA izvērtēšanai projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” iesniegumu, tādējādi izmantojot iespējas piesaistīt Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu.

Projektā plānota kanalizācijas ārējo inženiertīklu paplašināšana 8,4 km, 1 kanalizācijas sūkņu stacijas un 0,3 km ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā ielu posmos, kur līdz šim nebija pieejami centralizēti kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumi. Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūves un paplašināšanas rezultātā 2018. gadā – 46 pieslēgumiem un 2022. gadā – 610 pieslēgumiem Dobeles aglomerācijā būs iespēju saņemt kvalitatīvus pakalpojumus un uzlabot sadzīves apstākļus. Projekta ieviešana nodrošinās centralizētos kanalizācijas pakalpojumus 94,7 % aglomerācijas iedzīvotājiem, savukārt ūdensapgādes pakalpojumi būs nodrošināti 98,9 % iedzīvotāju.

SIA “DOBELES ŪDENS” ir uzsācis jau darbības projektā plānoto mērķu sasniegšanai, izstrādāts tehniskais projekts, veikta ekspertīze un saņemts akcepts Dobeles novada būvvaldē. Šobrīd notiek būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu procedūru dokumentācijas sagatavošana, lai 2016. gada decembrī izsludinātu iepirkumus un 2017.gadā uzsāktu būvdarbus. Projekta ieviešana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu. Projekta plānotās kopējās izmaksas 2,0 miljonu eiro, tai skaitā plānotais ES Kohēzijas fonda atbalsta apjoms 0,9 miljonu eiro apjomā.

Projekta ”Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” plānotais īstenošanas ilgums 60 mēneši no 2017. līdz 2022. gadam.