Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta (5.3.1.0/16/1/007)

    Pabeigta kanalizācijas sistēmas infrastruktūras izbūve  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobelē, plānots uzsākt jaunu aktivitāšu ieviešanu 2019.gadā. 

 

21.12.2018

 

       2018.gada 27.novembrī ekspluatācijā nodoti kanalizācijas ārējie inženiertīkli  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā un Dobeles pilsētā Austrumu, Bērzes, Brīvības, Ceriņu, Dzelzceļa , Jāņa, Kalna, Kooperācijas, Nākotnes , Lauku, Lāčplēša, Robežu, Spodrības, Virkus ielās, kas izbūvēti  projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta (Nr. 5.3.1.0/16/I/007)ietvaros”. Būvdarbus veica SIA “Būvenergo A”, būvuzraudzību -SIA “Geo Consultants”, savukārt autoruzraudzību nodrošināja SIA “Firma L4”. Būvdarbu līguma ietvaros  kopā izbūvēti  8,41 km ārējie  kanalizācijas tīkli un spiedvadi , ts.k. 2,18 km – Bērzes pagasta Miltiņu ciemā , 6,23 km -Dobelē , kā arī  ārējie  ūdensapgādes tīkli 0,3 km  Bērzes ielā, kanalizācijas sūkņu stacija Dzelzceļa ielā.

 Kanalizācijas sistēmas infrastruktūras paplašināšanas rezultātā izveidoti mājsaimniecību pieslēgumi  jaunizbūvētiem  ārējiem kanalizācijas tīkliem. Atbilstoši  pieslēgumu nodrošinājuma plānam , 2018.gada  decembrī  faktiski ir  pieslēgts 51 pakalpojumu lietotājs, bet līdz 2023. gada 31.decembrim  pieslēdzami   739 pakalpojumu lietotāji Dobeles aglomerācijā.

 Noslēgto līgumu , kā arī finansējuma saņēmēja piemēroto soda sankciju par līguma termiņu neievērošanu, rezultātā  projekta budžeta  ietvaros izveidojās  finanšu ekonomija, tādēļ ir iespējams realizēt  papildus  aktivitātes .  2019.-2021.gadā plānots izstrādāt  būvprojektu   kanalizācijas ārējo inženiertīklu (~ 3,6  km)  un  kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvei  Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā (Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,  Liepājas šoseja, Vītolu , Zivju ielās).

Līgumā par projekta īstenošanu ir  veikti grozījumi , aktualizēts finansēšanas plāns, budžets un laika grafiks.

Projekta kopējie izdevumi : 1 773 375,12 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 419 609,91  EUR, t. sk. Kohēzijas fonda finansējums  62,42 % no attiecināmajiem izdevumiem,  nepārsniedzot  886 183,21 EUR,                      privātais attiecināmais finansējums  37,58 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 533 426,70 EUR.       Projekta kopējie  neattiecināmie izdevumi;  353 765,21 EU ( privātais finansējums)

Projekta īstenošanas laiks:  Projekta  īstenošanas ilgums 80   mēneši –  2017. gada maijs – 2023.gada  decembris.

Projekta aktivitāšu  īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu. 

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

SIA”DOBELES ŪDENS” aicina iedzīvotājus  pieslēgties  centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai , jautājumos par pieslēgumu izbūves tehnisko risinājumu  vēršoties  pie uzņēmuma  speciālistiem: tel.29254757 janis.jakstis@)dobele.lv

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece                                                           

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

 

  Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros plānoto  objektu izbūve tuvojas noslēgumam .

 13.11.2018

Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros ar SIA “Būvenergo A” noslēgtā būvdarbu līguma izpilde tuvojas noslēgumam.

Pabeigta kanalizācijas tīklu izbūve un atjaunots ielu segums  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

Dobeles pilsētā pabeigta  projektā plānoto  ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu un   kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve,  noslēgumam tuvojas vēl šobrīd  notiekošie  darbi ielu  seguma atjaunošanā.

 Objekta nodošana ekspluatācijā  plānota novembra mēnesī.

Projekta īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

   Turpinās būvdarbi projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros  

 

06.08.2018

 

       SIA “DOBELES ŪDENS” īstenotā  projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros  augusta mēnesī  turpināsies būvdarbi Dobelē .

    SIA “Būvenergo A” joprojām nav vēl pilnībā  izpildījis  līgumsaistības ,termiņš kavēts un   objekts nav nodots ekspluatācijā, tādēļ  pasūtītājs būvdarbu veicējam  piemēro soda sankcijas.

  Līdz 01.08.2018  no projektā plānotiem 8,2 km  kanalizācijas tīkliem  pavisam  izbūvēti   7,7  km, ts.k  5,2  km Dobelē , 2,1 km –  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā,  0,4 km spiedkanalizācijas tīkli  un kanalizācijas sūkņu stacija Dobelē, Dzelzceļa ielā.   

 

 

Projektu vadītāja                                                              Mārīte  Zvejniece

 

 

Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros  plānotā objekta izbūve  turpinās   līdz jūlija mēneša beigām .

 

01.06.2018

 

    SIA “DOBELES ŪDENS” īstenotā  projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros plānotā objekta izbūve  pilnībā vēl  nav pabeigta, SIA “Būvenergo A” nav nodrošinājusi savu līgumsaistību izpildi un  objektu neizbūvēja   līgumā noteiktajā  termiņā, kas sākotnēji bija plānots 2017.gada 25.maijs.

      Būvdarbi turpināsies līdz  objekta  pilnīgai izbūvei , nodošanai ekspluatācijā, kas saskaņā ar būvdarbu veicēja apliecinājumu, garantijām un  laika grafiku tiek prognozēta līdz  2018.gada 27.jūlijam.    

  No projektā plānotiem  8.2 km faktiski ir  izbūvēti  5,1 km kanalizācijas ārējie inženiertīkli,ts.k. 2,96  km Dobelē,  Ceriņu,  Dzelzceļa, Lāčplēša, Kalna, Kooperācijas, Spodrības ielās, savukārt un  2.14 km izbūvēti  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.  Dzelzceļa un Lāčplēša ielās, Dobelē un  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā  ir izbūvēti   spiedkanalizācijas tīkli   0,40 km  apjomā un jauna  kanalizācijas sūkņu stacija Dzelzceļa ielā.   

 Kanalizācijas tīklu izbūve turpināsies   Dobelē,  Austrumu, Bērzes, Brīvības, Lauku, Lāčplēša, Kooperācijas,   Robežu, Jāņa, Nākotnes un  Virkus ielās. 

  Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

 

Projektu vadītāja      Mārīte Zvejniece

Būvniecības darbi Robežu ielā

 

 

Turpinās būvdarbi līguma “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros  

 

26.04.2018

 

 

   Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta”  (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros   turpinās   sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas tīklu izbūve  Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

Objektā būvdarbus veic SIA “Būvenergo A”, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumus nodrošina  SIA“Geo Consultants” un SIA “Firma L4”.

  Būvdarbu veicēja darba organizācija, laika grafika neievērošana, satiksmes kustības ierobežojumi un apgrūtināta  pārvietošanās iespējamība,   izraisīja neapmierinātību iedzīvotājos, tādēļ SIA “DOBELES ŪDENS”   21.martā   organizēja  iedzīvotāju sanāksmi , lai izvērtētu  būvniekam izvirzītās pretenzijas un uzlabotu situāciju objektā.

   Šī projekta ietvaros  Dobeles aglomerācijā  ir  izbūvēti  jauni kanalizācijas ārējie inženiertīkli 4,78 km apjomā, t.sk. 2,66 km Dobeles pilsētā un 2,12  km  Bērzes pagasta Miltiņu ciemā, savukārt līdz maija beigām jāizbūvē visi  objektā plānotie kanalizācijas tīklu apjomi.

  Projektā plānotie centralizētās kanalizācijas sistēmas jaunie cauruļvadi tiek izbūvēti kopā ar kanalizācijas pievadiem  ielu sarkano līniju robežās, tādējādi  iedzīvotājiem tiek nodrošinātas iespējas saņemt centralizētos kanalizācijas pakalpojumus.

   Projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

 

Projektu vadītāja      Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

Uzziņai:  SIA “DOBELES ŪDENS”  realizē  Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektu “ Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācija, II kārta”( Nr.5.3.1.0./16/I/007 )

Projekta kopējie izdevumi:  2 010 474,37 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi 1 586 161,39 EUR, t.sk.:Kohēzijas fonda finansējums  58,15%   no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot  922 420,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums  41,85 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 663741,39 EUR.           Projekta kopējie  neattiecināmie izdevumi   424 312,98 EUR  ( privātais finansējums)  

 Projekta īstenošanas laiks:  Projekta  īstenošanas ilgums 60 mēneši –  2017. gada maijs – 2022.gada maijs

 

 

Turpinās būvdarbi projekta “Kanalizācijas tīklu

paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros.

 

26.01.2018 

 

  SIA “DOBELES ŪDENS” īstenotā projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” (Nr. 5.3.1.0/16/I/007) ietvaros  turpinās būvdarbi sadzīves kanalizācijas un spiedkanalizācijas tīklu izbūvē Dobeles pilsētā un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.  Būvdarbus veic  SIA “Būvenergo A”( atbildīgais būvdarbu vadītājs Egils Dombrovskis),  SIA “Geo Consultants”(atbildīgais būvuzraugs Verners Melnis)  uzrauga būvniecības procesu,  savukārt SIA “Firma L4”(autoruzrauga palīgs Ivo Grandāns) nodrošina autoruzraudzību.

Dobeles aglomerācijā  līdz 2018.gada 1.janvārim   izbūvēti kanalizācijas ārējie inženiertīkli ar 3,40  km apjomā, ts.k1,52  km Dobelē,  Ceriņu,  Dzelzceļa, Lāčplēša, Kalna, Kooperācijas , Spodrības ielās un  1,88 km – Bērzes pagasta Miltiņu ciemā.

Dobelē, Dzelzceļa ielā  ir izbūvēti  spiedkanalizācijas tīkli  0,36 km un viena kanalizācijas sūkņu stacija.

Kanalizācijas tīklu izbūve  notiek Brīvības, Ceriņu,  Dzelzceļa, Lāčplēša, Kalna, Kooperācijas , Spodrības ielās  un Bērzes pagasta   Miltiņu ciemā,   plānota komunikāciju izbūve   Austrumu, Bērzes,   Lauku, Robežu, Jāņa, Nākotnes, Virkus ielās. Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu un aktualizēto laika grafiku objekti jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz  šā gada  maija  beigām.

 Komunikāciju izbūve  iedzīvotājiem un uzņēmējiem brīžiem sagādā  īslaicīgas ,  pārejošas  neērtības un apgrūtinājumus ikdienas gaitās un satiksmes kustībā, tomēr ilgtermiņā   projekta īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

  Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

 Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

PAZIŅOJUMS!

4.09.2018

SIA „Būvenergo A” informē – turpinās projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros  (Līguma Nr. DŪ 26_2017/KF)  plānotā objekta izbūve. Būvdarbi turpināsies līdz  objekta  pilnīgai izbūvei un nodošanai ekspluatācijā, līdz  2018. gada 28.septembrim.

Aicinām iedzīvotājus sekot  līdzi aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, t. 29247776.

SIA “Būvenergo A” administrācija

 

PAZIŅOJUMS

4.09.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” ietvaros, turpināsies satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lauku ielā  līdz 2018. gada 16. septembrim.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

4.09.2018

SIA „Būvenergo A” informē – turpinoties būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  turpinās satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kooperācijas ielā (posmā no Brīvības ielas līdz Jāņa ielai) līdz 2018. gada 16. septembrim.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām

 

PAZIŅOJUMS

4.09.2018

SIA „Būvenergo A” informē – turpinoties būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpinās satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Jāņa ielas līdz Lauku ielai) līdz 2018. gada 16. septembrim.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

30.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Jāņa ielas līdz Lauku ielai) līdz 2018. gada 27. augustam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

16.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Kalna ielas līdz Jāņa ielai) līdz 2018. gada 27. jūlijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

16.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lauku ielā līdz 2018. gada 27. jūlijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

16.07.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbiem Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Nākotnes ielā līdz 2018. gada 27. jūlijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

15.06.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lāčplēša ielā līdz 2018. gada 02. jūlijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

15.06.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Bērzes ielā līdz 2018. gada 29. jūnijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

15.06.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanos  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Jāņa ielā  līdz 2018. gada 04. jūlijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

15.06.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Virkus ielā  līdz 2018. gada 02. jūlijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

15.06.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 22. jūnijam būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalna ielā (posmā no Kooperācijas ielas līdz Robežu ielai). 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

 

30.05.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos  Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Virkus ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai) ar 31. maiju līdz 2018. gada 10. jūnijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

 

28.05.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lāčplēša ielā līdz 2018. gada 10. jūnijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

 

28.05.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Bērzes ielā līdz 2018. gada 11. jūnijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

28.05.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai) līdz 2018. gada 10. jūnijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

 

09.05.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Bērzes ielā līdz 2018. gada 20. maijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

09.05.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kooperācijas ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai) līdz 2018. gada 20. maijam. 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

09.05.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpinās satiksmes ierobežojumi Dobelē, Spodrības ielā  līdz 2018. gada 20. maijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

9.05.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanos un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Austrumu ielā  līdz 2018. gada 20. maijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

26.04.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai) līdz 2018. gada 20. maijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

17.04.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpinās satiksmes ierobežojumi Dobelē, Spodrības ielā  līdz 2018. gada 07. maijam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

11.04.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar realizāciju Dobeles pilsētā un Miltiņos, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpināsies satiksmes ierobežojumi Miltiņos, autoceļš P97 Liepkalni-Vērpīši līdz 2018. gada 15. aprīlim. 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros,  būs satiksmes ierobežojumi Miltiņos, Liepu ielā līdz 2018. gada 21. martam.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 08. aprīlim turpinās satiksmes ierobežojumi Miltiņos, autoceļš P97 Liepkalni-Vērpīši. 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 29. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kooperācijas ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai). 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta  „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 29. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalna ielā (posmā no Kooperācijas ielas līdz Brīvības ielai). 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 06. maijam būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Austrumu ielā. 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 29. aprīlim turpinās satiksmes ierobežojumi Dobelē, Virkus ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

20.03.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 15. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai). 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

 

16.02.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2018. gada 16. februāra līdz 2018. gada 16. martam būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Robežu ielā (posmā no Bērzes ielas līdz Kalna ielai). 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

12.02.2018.

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2018. gada 13. februāra līdz 2018. gada 29. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Bērzes ielā.

 

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

 

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

09.02.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2018. gada 13. februāra līdz 2018. gada 29. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Bērzes ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

06.02.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā no 2018.gada 07. februāra līdz 2018. gada 07. aprīlim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Virkus ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

30.01.2018

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpināsies ceļu satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalna ielā līd 2018. gada 11. februārim

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

30.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpināsies ceļu satiksmes ierobežojumi Dobelē, Spodrības ielā līdz 2018. gada 25. februārim

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

30.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu uzsākšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, turpināsies ceļu satiksmes ierobežojumi Miltiņos, autoceļš P97 Liepkalni-Vērpīši līdz 2018. gada 18. februārim

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

5.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 14. janvārim būs satiksmes ierobežojumi Miltiņos, Bērzes pagastā, autoceļš P97 Liepkalni-Vērpīši.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 
 

PAZIŅOJUMS

5.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 21. janvārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Spodrības ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 
 

PAZIŅOJUMS

5.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 28. janvārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Kalna ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

PAZIŅOJUMS

5.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 14. janvārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Ceriņu ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

 

PAZIŅOJUMS

5.01.2018

 

SIA „Būvenergo A” informē – sakarā ar būvdarbu turpināšanu un realizāciju Dobeles pilsētā, SIA “DOBELES ŪDENS” realizētā projekta realizētā projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta” ietvaros, periodā līdz 2018. gada 31. janvārim būs satiksmes ierobežojumi Dobelē, Lāčplēša ielā.

Aicinām sekot aktuālai informācijai un neskaidrību gadījumā sazināties ar darbu vadītāju Egilu Dombrovski, tel. 29247776.

SIA “Būvenergo A” atvainojas par sagādātajām neērtībām.

 

Aktuālā informācija par satiksmes kustības ierobežojumiem

 

Projekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/007) īstenošanas laikā iespējama ceļu satiksmes kustību ierobežojumi sekojošās ielās Dobeles pilsētā: 

un Bērzes pagasta Miltiņu ciemā pa posmiem uz autoceļa no mājām Zīlītes līdz Vērpīšu mājām: