Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

“Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā II kārta”(Nr.5.3.1.0/16/I/007)

 

Būvniecības ieceres dokumentācija saskaņota, būvatļauja izdota, notiek būvprojekta izstrāde.

 

2019.gada 25.septembrī 

 

Laika posmā no šā gada maija līdz augustam, projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta“(Nr.5.3.1.0/16/I/007) ietvaros tika sagatavots būvprojekts minimālā sastāvā, būvvaldē iesniegta būvniecības ieceres dokumentācija 2019.gada 29.augustā  Dobeles novada pašvaldības būvvalde saskaņoja būvniecības ieceres dokumentāciju un izsniedza  būvatļauju Nr.BIS-BV-4.2-2019-451(8.3./57) ar projektēšanas nosacījumiem būvprojekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas – Keramikas ielu masīvā” izstrādē. SIA “Firma L4” kā projektētājs  aktīvi darbojas būvprojekta izstrādē un saskaņošanā, lai būvvaldē akceptētu būvprojektu  projektu iesniegtu SIA “DOBELES ŪDENS” līgumā noteiktajā  termiņā. Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

Projektu vadītāja   Mārīte Zvejniece                                                                                          

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv

 

 

 

SIA“DOBELES ŪDENS” turpina īstenot plānotās aktivitātes projekta “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā, II kārta “ietvaros( Nr.5.3.1.0/16/I/007)

 

2019. gada 13.  jūnijā

 

 

2019.gada 20.maijā  ar SIA ”Firma L4” tika noslēgts pakalpojumu līgums Nr. DŪ 23/2019/KF par būvprojekta Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas – Keramikas ielu masīvā” izstrādi. Būvprojekta  izstrāde un  saskaņošana  Izpildītājam   jāveic līdz 2019.gada 9.decembrim.

Noslēgtā pakalpojumu līguma ietvaros  ir jāizprojektē   sadzīves kanalizācijas ārējie inženiertīkli  3,6 km un viena  jauna kanalizācijas sūkņu stacija  Dobeles pilsētā , Gaismas-Keramikas ielu masīvā, kurā iekļautas Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku, Liepājas šoseja, Vītolu , Zivju ielās.

   Projektētājs izstrādās būvprojektu  Dobeles aglomerācijas   sadzīves notekūdeņu kanalizācijas paplašināšanai Dobeles pilsētā,  nodrošinot blīvās apbūves teritorijās iespēju pievienoties centralizētiem notekūdeņu kanalizācijas tīkliem.  

   Līguma ietvaros uzsākti un notiek inženiertopogrāfijas uzmērījumi  Dobeles novada pašvaldībai piederošos īpašumos (ielās)  un pieguļošos  īpašumos (privātīpašumos).  

    Projekta  īstenošana veicinās un attīstīs ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabos to pieejamību un kvalitāti, nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu dzīves vidi, samazinās vides piesārņojumu.

   Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un SIA “DOBELES ŪDENS” finansēm.

 

  Projektu vadītāja  Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv