Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā

Pabeigta ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu izbūve
Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā

 

SIA „DOBELES ŪDENS” ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā.

Būvdarbi tika pabeigti 2015.gada 15. jūnijā, kad arī objekts tika nodots ekspluatācijā. Būvniecības darbi norisinājās laika periodā no 2015. gada janvāra līdz jūnijam.

 

Būvdarbus objektā veica  SIA „Būvenergo A”, savukārt SIA „Firma L4” nodrošināja būvuzraudzību, tehniskā projekta izstrādātāja un autoruzraudzību veica SIA “Belss”. Projekta ietvaros sasniegti   plānotie rezultāti  un ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos tika izbūvēti apjomi:

 • esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 823 m, izbūvēti jauni – 339 m;
 • rekonstruētas (demontētas) esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izbūvētas jaunas NAI BIO 80, t.sk. septiķu pieņemšanas kamera un dūņu mineralizators, plūsmas mērītājs, AVS pieslēgums SCADA sistēmai) 1 kompl.;
 • rekonstruēta esošā kanalizācijas sūkņu stacija 1 kompl. ar jaudu 6.01 m3/h – Skolas ielā;
 • izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija 1 kompl. ar jaudu 9.00 m3/h – Upes ielā;
 • rekonstruēti kanalizācijas tīkli – 517 m;
 • izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli – 900 m, t.sk. kanalizācijas spiedvads – 35m un pašteces kanalizācijas 865 m.

 

Projekts ieviešana tika finansēta no:

 • 85 % ERAF līdzekļiem;
 • 15% SIA ”DOBELES ŪDENS” līdzekļiem.

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece   
Kontaktinformācija: marite.zvejniece@dobele.lv
tālr. 63725502

Informācija ievietota 10.07.2015.

Kopejais logo

 


 

Norisinās intensīva būvniecība ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos

 

20.03.2015

 

SIA „DOBELES ŪDENS” turpina ieviest projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” ietvaros  uzsāktās un plānotās  aktivitātes. 2014.gadā 17.jūlijā veikti grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgtajā līgumā  Nr.3 DP/3.4.1.0/13/APIA/CFLA/134/002, to  rezultātā pagarināts  projekta īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem ar maksimālo līguma ieviešanas termiņu – 2015. gada 1.jūlijs. 

 

Plānotās aktivitātes jau daļēji ir ieviestas. Projekta ietvaros SIA „Belss” izstrādāja tehnisko projektu, savukārt projekta ekspertīzi veica SIA „Ekolat”. Tehniskais projekts saskaņots Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2014.gada  31.jūlijā, akcepts Nr.8.5/87. Organizēto iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu līgumi. 2014.gada 24.novembrī noslēgts būvdarbu līgums  Nr.5(ERAF/2014) ar SIA „Būvenergo A” par  summu  433 985,60 EUR( bez PVN), 2014.gada 18.decembrī noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr.6 (ERAF/2014)  ar SIA „Firma L4” par summu  3950,00 EUR(bez PVN). Saskaņā ar Dobeles  novada pašvaldības būvvaldē 2014.gada 16.decembrī  izsniegto būvatļauju  Nr. 8.3./89 būvuzņēmējs uzsāka darbus gada nogalē. Būvdarbu līguma ietvaros notiek  2 KSS rekonstrukcija un izbūve, maģistrālā   ūdensvada tīklu  rekonstrukcija ( 455 m), jaunu  ūdensvadu tīklu izbūve (339 m),   esošie pievadu pārslēgšana ( 24 kpl), jaunu pievadu izbūve un pieslēgšana (9 kmpl), jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu( BIO) izbūve ar  maksimālo  jaudu 80 m3/dn. Ir uzsākta maģistrālo pašteces  esošo kanalizācijas tīklu  rekonstrukcija (327m), pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana(641m), kanalizācijas spiedvada papalašināšana(66 m). Pašlaik  Kaķenieku ciemā notiek intensīvi būvniecības darbi, lai savlaicīgi  izbūvētu un nodotu ekspluatācijā  ūdenssaimniecības infrastruktūras objektus līdz 2015.gada 15.jūnijam. Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” plānošanas perioda 2007.- 2013. gadam  ietvaros”.

 

 

Projektu vadītāja   Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com.

tālr. 63725502

 
Kopejais logo


 

Notiek tehniskā projekta “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada
Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā sagatavošana”

 

28.03.2014

 

2013.gada  nogalē noslēdzās  SIA „DOBELES ŪDENS ” organizētā  iepirkuma  procedūra „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada  Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„, kuras rezultātā 2014.gada  5. februārī   tika  noslēgts  pakalpojumu līgumu Nr.1 (ERAF/2014) ar SIA „Belss” par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku  ciemā „izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu būvniecības periodā.

Pakalpojuma līguma summa (EUR) 8392,10 (bez PVN). Līguma izpildes termiņš projektēšanas darbiem ir 16 kalendārās nedēļas. Tehniskam projektam „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada  Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„  ir jāveic ekspertīze un jāsaskaņo  Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. Tehniskā projekta ietvaros  plānots  veikt esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju    un  daļēju  ūdensapgādes tīklu izbūvi,  rekonstruēt  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izbūvējot  jaunas  NAI BIO-80 ar  dūņu uzglabāšanas konteineru , rekonstruēt esošo kanalizācijas sūkņu staciju un izbūvēt  jaunus pašteces kanalizācijas tīklus. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pozitīva  akcepta saņemšanas, SIA „Dobeles ūdens” organizēs iepirkumu procedūras: atklātus  konkursus par  būvdarbu veikšanu un būvuzraudzības pakalpojumiem. Būvniecību plānots uzsākt šā gada rudenī un pabeigt 2015.gada pavasarī. Projekta kopējās izmaksas (EUR) 589 920,59, t.sk. attiecināmās  izmaksas(EUR)  487 537,35  no kurām  85%  sedz   Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

 

Projektu vadītāja   Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com.

tālr. 63725502

Kopejais logo


 Noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība
Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā„ ieviešanu

 

22.11.2013.

 

 2013.gada  23.jūlijā  SIA „DOBELES ŪDENS” un  Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra„  parakstīja  civiltiesisko   līgumu   par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pieškiršanu projekta  „Ūdenssaimniecības infrastruktūras  attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku  ciemā„ ieviešanai (līguma Nr. DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/134/002).

 

Projekta  mērķi:

 • ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdens zudumu samazināšana;
 • notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas  kvalitātes uzlabošana;
 • notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

 

Rekonstruējot kanalizācijas tīklus,tiks samazināta lietus ūdeņu un gruntsūdeņu infiltrācija, kā arī samazināsies risks notekūdeņu noplūdēm gruntī. Rekonstruējot kanalizācijas sūkņu staciju,  tiks nodrošināta droša notekūdeņu padeve uz jauno NAI, kurā notekūdeņi tiks attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām.

 

Projekta  ietvaros veicamās aktivitātes:

Tehniskā  projekta izstrāde un būvekspertīze

Būvdarbi:

 • U1 Esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  – 737  m, U2 Udensapgādes tīklu izbūve   – 393 m;
 • K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, jaunu NAI BIO-80 izbūve, t.sk. dūņu uzglabāšanas konteiners;
 • K2 Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija ( ar  jaudu  10,0 m3h) – 1 kompl. K3 Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 371 m.

Būvuzraudzība

Autoruzraudzība

 

Projekta finansējums:

 

Kopējās izmaksas  LVL 414 598,27, no kurām  attiecināmās izmaksas LVL  342 643,20, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums   LVL 291 246,72 SIA ”DOBELES ŪDENS”  finansējums  LVL   51 396,48, neattiecināmās izmaksas  – LVL   71 955,07  (t.sk.   PVN 21 %    – LVL   71 955,07). Projekta ieviešanai tiks saņemts daļējs avansa finansējums no CFLA, kā arī  SIA „DOBELES ŪDENS” ar pašvaldības sniegto galvojumu  ņems  aizdevumu Valsts Kasē.

 

Projekta aktivitāšu  īstenošanas laiks

Plānotais  projekta aktivitāšu ieviešanas periods  ir 16  mēneši. (2013.gada  jūlijs – 2014.gada novembris)

 

Projekta ietvaros notikušās aktivitātes:

2013.gada septembrī izsludināta iepirkumu procedūra „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Annenieku pagasta Kaķenieku ciemā” ietvaros” (Ident. Nr. DŪ 2013/12/ERAF):

 • 2013. gada 9.septembrī  Kaķenieku  ciemā  notika  Ieinteresēto piegādātāju sanāksme  un projektējamo objektu  vietas apskate;
 • 2013.gada 4.oktobrī  tika atvērti  Pretendentu iesniegtie  piedāvājumi;
 • pašlaik  notiek   Pretendentu iesniegto  piedāvājumu izvērtēšana.

 

 

Projektu vadītāja    Mārīte Zvejniece
Kontaktinformācija:
marite.zvejniece@gmail.com.
tālr.63722555, fakss 63722502

 

Kopejais logo