Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Lejasstrazdu ciemā

01.06.2015.

2012. gadā tika pabeigta Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā’’ ieviešana. SIA „DOBELES ŪDENS” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Centrālā finanšu un līgumu aģentūra  2010.gada 22.novembrī noslēdza civiltiesisko līgumu  Nr.3.DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/017/028  par  Eiropas reģionālās attīstības fonda  līdzfinansētā   projekta  „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā„  ieviešanu  24  mēnešos. Objekts ekspluatācija tika nodots 2012.gada 19.oktobrī.

 

Projekta  ietvaros   veiktās  aktivitātes:

  • Ū1 – Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija -2256.1m;
  • Ū  2 –   Ūdensapgādes tīklu paplašināšana    2240 m;
  • Ū  4 –  Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu (Q =10 m3/ h) uzstādīšana jaunā virszemes paviljonā;
  • Ū  5 –  Artēzisko urbumu rekonstrukcija (ieskaitot ēkas virs dziļurbuma remontu, siltināšanu, frekvenču pārveidotāju un hidroforu uzstādīšanu).

 

Būvniecību veica SIA „Mesako” un SIA „Siltums Jums”. Būvdarbu uzraudzību  nodrošināja SIA „BaltLine Globe” un SIA ”Geo Consultants”, savukārt  autoruzraudzības pakalpojumus  sniedza   tehniskā projekta  izstrādātājs SIA „Firma L4”. Projektu  realizējot tika sasniegti izvirzītie mērķi gan ūdens kvalitātes uzlabošanā, gan arī  ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšanā. Projekta  ieviešanas  rezultātā ir nodrošināta kvalitatīvāka dzīves vide, samazināts vides piesārņojumu, veicināta  ūdens resursu racionāla izmantošanu.Ūdensapgādes tīklā padotā ūdens kvalitāte ir pilnībā atbilstoša normatīvo aktu prasībām,  zudumi  ūdensvadu tīklu  sistēmā ir samazināti no 7% uz 5%  no kopējā ūdens apjoma. Pilnībā  rekonstruēti maģistrālie tīkli. Ūdens patēriņa mērītāji tika uzstādīti pirms projekta īstenošanas, līdz ar to principa „piesārņotājs maksā” ievērošana un dabas resursu taupīgāka izmantošana tika nodrošināta jau pirms projekta uzsākšanas. llgtermiņa investīciju programmas ietvaros tamponējot turpmāk neizmatojamo urbumu, tiks samazināts pazemes ūdens horizontu piesārņojuma risks. Ilgtermiņa investīciju programmas ietvaros tiks demontēti esošie, novecojušie ūdenstorņi, tādējādi samazinot traumu risku sagāšanās vai neatļautas kāpšanas torņos gadījumos. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšanā Projekta realizējot ir sasniegts 100% teritorijas  pārklājums ar  ūdensapgādes pakalpojumu pieejamību, tādējādi  nodrošinot  visu  projektā  plānoto  pieslēgumu skaitu.

Projekta kopējās izmaksas 294863 EUR 207 231 LVL

no tā projekta attiecināmās izmaksas

239637 EUR 168418 LVL

t. sk ERAF finansējums

20369 EUR 143155 LVL

t. sk. SIA Dobeles ūdens

35946 EUR 25263 LVL

projekta neattiecināmās izmaksas

PVN un finansu saņēmēja līdzfinansējums

55225 EUR 38813 LVL

 

 

Būvdarbu un pakalpojumu līgumi tika realizēti Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta”Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Dobeles pagasta Lejasstrazdu ciemā”(Nr.3.DP/3.4.1.1.0/APIA/CFLA/017/028) īstenošanas ietvaros.

 

 

Kopejais logo