Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā

 

Pabeigta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā” ieviešana.

 

SIA „DOBELES ŪDENS” ir īstenots kārtējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Dobeles novada Penkules pagasta Penkules ciemā.

2015. gada 31. jūlijā būvdarbi objektā pabeigti un objekts tika nodots ekspluatācijā. Būvniecības darbi norisinājās laika periodā no šā gada aprīļa sākuma līdz jūlija beigām. Objektā būvdarbus veica  SIA „Būvenergo A”, būvuzraudzību – SIA „Firma L4” , savukārt autoruzraudzību tehniskā projekta izstrādātājs – SIA “Belss”. Projekta ietvaros sasniegti   plānotie rezultāti  un ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos tika izbūvēti apjomi:

 • urbuma ( DB 10550) tamponāža   1 kompl;
 • esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 995 m;
 • pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 156 m;
 • jaunu kanalizācijas spiedvada tīkli izbūve  396m m;
 • rekonstruēta esošā kanalizācijas sūkņu stacija   1 kompl. ar jaudu 7,88 m3/h („Āres”);
 • izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija 1 kompl ar jaudu 5,72 m3/h („Mazdārziņi”);
 • izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli 1032 m.

Projekta rezultātā pārslēgti esošie ūdensvada pievadi 31 mājsaimniecībai, 10 mājsaimniecībām ir nodrošinātas iespējas pieslēgties centralizētiem ūdensvada tīkliem, savukārt 32 mājsaimniecībām ir norošināta iespējamība pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem.

Projekta kopējās izmaksas 332 528 EUR, ts.k. attiecināmās izmaksas 274 659 EUR. Šo projektu 85 % apmērā no attiecināmām izmaksām līdzfinansēja Eiropas reģionālās attīstības fonds, savukārt 15 % – SIA ”DOBELES ŪDENS” .

 

Projektu vadītāja: Mārīte Zvejniece   
Kontaktinformācija: marite.zvejniece@dobele.lv
tālr. 28336980

Informācija ievietota 27.08.2015.

Kopejais logo


Uzsākti būvniecības darbi ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos

 

SIA „DOBELES ŪDENS” turpina ieviest projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros  uzsāktās un plānotās  aktivitātes. 2014.gadā 17.jūlijā veikti grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgtajā līgumā Nr.3 DP/3.4.1.0/13/APIA/CFLA/116/032, to rezultātā pagarināts projekta īstenošanas ilgums līdz 24 mēnešiem ar maksimālo līguma ieviešanas termiņu  2015.gada 22.augusts.

Plānotās aktivitātes jau daļēji ir ieviestas. Projekta ietvaros SIA „Belss” izstrādāja tehnisko projektu, savukārt projekta ekspertīzi veica SIA „Ekolat”. Tehniskais projekts saskaņots Dobeles novada  pašvaldības būvvaldē 2014.gada 31.jūlijā, akcepts Nr.8.5/86. Organizēto iepirkumu procedūru rezultātā noslēgti būvdarbu un būvuzraudzības  pakalpojumu līgumi. 2014.gada 12.decembrī noslēgts būvdarbu līgums  Nr.7(ERAF/2014) ar SIA „Būvenergo A” par  summu 260 576,91 EUR( bez PVN),  2014.gada 15.decembrī noslēgts būvuzraudzības pakalpojumu līgums Nr.8(ERAF/2014)  ar SIA „Firma L4” par summu  3850,00 EUR(bez PVN). Autoruzraudzību  veic  tehniskā projekta izstrādātājs SIA „Belss”. Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldē 2015.gada 7.janvārī izsniegto būvatļauju Nr. 8.3./1. būvuzņēmējs jāveic darbi objektā. No janvāra līdz marta vidum objektā bija tehnoloģiskā procesa pārtraukums un tā rezultātā SIA „Būvenergo A” būvdarbus  veiks  marta mēneša nogalē. Būvdarbu līguma ietvaros jāveic urbuma tamponāža, esošās kanalizācijas sūkņu stacija (jauda 7,88 m3/h) rekonstrukcija, jaunas kanalizācijas sūkņu stacija (jauda 5,72 m3/h)izbūve. Tiks izbūvēts maģistrālais kanalizācijas tīklu spiedvads ~ 396 m, rekonstruēti  esošie kanalizācijas tīkli~ 156 m, izbūvēti jauni pašteces kanalizācijas tīkli ~1034m, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli ~1111 m. 2015.gada 26.martā, plks.18.00 Penkules skolā  notiks  ciema  iedzīvotāju sanāksme par būvniecības līguma  realizāciju. Marta mēneša nogalē  Penkules ciemā  tiks uzsākti būvniecības darbi, lai ūdenssaimniecības  infrastruktūras objektus izbūvētu  savlaicīgi   un  nodotu ekspluatācijā līdz 2015.gada 1.augustam. Projekts tiek realizēts darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” plānošanas perioda 2007.- 2013. gadam  ietvaros”.

 

Projektu vadītāja    Mārīte Zvejniece
Kontaktinformācija: marite.zvejniece@dobele.lv.
tālr. 63725502

Informācija ievietota 20.03.2015.

 

Kopejais logo


 Notiek tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā” sagatavošana

 

 28.03.2014

2013.gada nogalē   tika  pabeigta  iepirkuma  procedūra, kuras   rezultātā  SIA „DOBELES ŪDENS” 2014.gada 7. februārī  ar  SIA „Belss”  noslēdza  pakalpojumu līgumu Nr.2 ( ERAF/2014) par tehniskā projekta „Ūdenssaimniecības   attīstība Dobeles novada Penkules  ciemā„ izstrādi  un autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu būvniecības periodā. Pakalpojuma līguma  summa (EUR) 7 157,51 (bez  PVN). Līguma izpildes termiņš  projektēšanas darbiem ir 14 kalendārās nedēļas. Tehniskais projekts tiek izstrādāts pamatojoties uz SIA „Vides Konsultantu Aģentūra” sagatavoto tehniski ekonomisko pamatojumu, ievērojot civiltiesiskā līguma nosacījumus par projekta ieviešanu. Projektam  ”Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules  ciemā” ir jāveic ekspertīze un jāsaskaņo  Dobeles novada pašvaldības būvvaldē. Tehniskā projekta ietvaros   būs  jāveic  esošo  ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, jaunu   pašteces  kanalizācijas tīklu  izbūve,  kanalizācijas sūkņu staciju   rekonstrukcija un izbūve, urbuma tamponāža. Pēc tehniskā projekta izstrādes un pozitīva  akcepta saņemšanas, SIA „DOBELES ŪDENS” organizēs iepirkumu procedūras: atklātus konkursus par būvdarbu veikšanu un   būvuzraudzības pakalpojumiem. Būvniecību plānots uzsākt  šā gada  rudenī  un pabeigt 2015.gada pavasarī. Projekta kopējās izmaksas (EUR) 347 172,53, t.sk. attiecināmās  izmaksas (EUR)  286 895,92  no kurām  85%  sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

 

Projektu vadītāja   Mārīte Zvejniece
Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com.
tālr. 63722502

Kopejais logo

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības  pakalpojumi projekta
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros” (Indent Nr. DŪ 2013/15/ERAF) rezultātiem

 

06.01.2014.

 

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS ”, reģistrācijas nr. 45103000470

 

 Projekts, kura ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra:
ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības  attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032

 

 Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Belss” reģ.nr. 40003237609

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
7157,51 EUR  jeb  LVL 5030,00

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014.gada  3. janvārī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

Kopejais logo

 

 Noslēgts līgums par projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ieviešanu

 

 22.11.2013.

 

2013. gada 23. augustā  SIA „DOBELES ŪDENS” un  Valsts aģentūra „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra„ parakstīja civiltiesisko   līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma pieškiršanu (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032)  projekta  „Ūdenssaimniecības  attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ieviešanai.

 

Projekta  mērķi:

 • Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana Penkules ciemā;
 • Notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu savākšanas un  attīrīšanas  kvalitāti;
 • Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

 

Projekta  ietvaros veicamās aktivitātes:

Tehniskā  projekta izstrāde un būvekspertīze

Būvdarbi:

 • U1 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija  1070 m
 • U2  Esošā urbuma tamponāža
 • K 1   Kanalizācijas spiedvada izbūve  120 m
 • K.2.1.  Pašteces kanalizācijas tīkla rekonstrukcija   200    m
 • K2.2    Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve 1160  m
 • K.3.1. Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) rekonstrukcija  (jauda 14,4m3/h)
 • K.3.2.Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve  (jauda  4,2 m3/h )

Būvuzraudzība

Autoruzraudzība

 

 

Projekta kopējās izmaksas: 

LVL 243 994,24, no  kurām  attiecināmās izmaksas  LVL 201 631,60, t.sk.: Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums: LVL 171 386,86. SIA  ”DOBELES ŪDENS”  finansējums: LVL  30 244,74  neattiecināmās izmaksas: LVL 42362,64 t.sk. PVN: LVL  42362,64. Projekta ieviešanai tiks saņemts daļējs  avansa finansējums, kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” ņems  aizdevumu  Valsts Kasē (ar  Dobeles novada pašvaldības sniegto galvojumu)

 

Projekta aktivitāšu  īstenošanas laiks:
Plānotais projekta aktivitāšu   ieviešanas periods  ir  18 mēneši (2013.gada augusts – 2015.gada marts)

 

 Projekta  ietvaros notikušās aktivitātes:

 • oktobra  mēnesī  sagatavota iepirkuma dokumetācija un 2013. gada   1.novembrī   izsludināta iepirkuma procedūra  „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības  attīstība Dobeles novada Penkules  ciemā„ ietvaros” (DŪ 2013/15/ERAF);
 • 2013.gada 12. novembrī Penkules ciemā notika  Ieinteresēto piegādātāju sanāksme  un projektējamo objektu  vietas apskate;
 • 2013.gada 25. novembrī notiks  Pretendentu iesniegto  piedāvājumu atvēršana un uzsākta piedāvājumu izvērtēšana.

 

 

SIA „DOBELES ŪDENS” projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: marite.zvejniece@gmail.com.
tālr.63722555, mob.tel: 28336980, fakss 63722502

 

Kopejais logo