Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā

01.06.2015.

SIA „DOBELES ŪDENS” ir īstenojis Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projektu Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā. Projekta mērķis bija ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana, notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana. Projekta kopējās izmaksas bija 414 914 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 412 239 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 % jeb 350 403 eiro, SIA „DOBELES ŪDENS” finansējums 15 % jeb 61 836 eiro, kā arī neattiecināmās izmaksas (PVN) 2673 eiro.

 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Auru pagasta Gardenes ciemā„ ieviešanas rezultātā uzlabojās ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī tika paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un samazinājās  vides piesārņojums Bērzes upē. Būvniecību no 2013.gada augusta līdz 2014.gada aprīlim veica SIA „Ostas Celtnieks”. SIA „Firma L4” nodrošināja būvuzraudzību, savukārt autoruzraudzības pakalpojumus veica tehniskā projekta izstrādātājs SIA „LL Premium Designs”. 2014.gada 17.aprīlī objekts nodots ekspluatācijā.

 

Projekta ietvaros sasniegti plānotie rezultāti un izbūvēti sekojoši apjomi:

  • artēziskā urbuma tamponēšana – 1gb;
  • artēzisko urbumu karotāžā – 2 gb;
  • artēzisko urbumu rekonstrukcija – 2 gb;
  • ūdens sagatavošanas izbūve 15,0 m3/h  1 komplekts;
  • ūdenstorņa rekonstrukcija (samazināts ūdenstorņa tilpums no V=380 m3 uz V=282m3) – 1 komplekts;
  • ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 195,8 m;
  • rekonstruētas (demontētas) esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas;
  • izbūvētas jaunas NAI BIO 200 (2x 100 m3/dnn), t. sk. septiķu pieņemšanas kamera un dūņu mineralizators, plūsmas mērītājs, AVS pieslēgums SCADA sistēmai, kas nodrošinās kvalitatīvu, normatīvo aktu prasībām atbilstošu notekūdeņu apsaimniekošanu.

Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmē fizisko un antropogēno vidi, ierobežo potenciālos vides piesārņojuma avotus, veido labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve un rekonstrukcija nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībam, kā arī uzlabo vides stāvokli Gardenes ciemā kopumā, kā arī nodrošināti nepārtraukti un normatīvajām prasībām atbilstoši centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi.

 

 

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

 

Kopejais logo