Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā

01.06.2015.

SIA „DOBELES ŪDENS” ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Dobeles novada Jaunbērzes ciemā, kura ieviešana tika uzsākta 2012.gada 28.aprīlī. Būvdarbi tika pabeigti un 2013.gada 27.decembrī objekts ir nodots ekspluatācijā.Būvniecības darbi norisinājās laika periodā no 2013. gada jūnija līdz decembrim. Būvdarbus objektā veica  SIA „Drafts VD”, savukārt SIA „Firma L4” nodrošināja būvuzraudzību un kā tehniskā projekta izstrādātājs veica arī autoruzraudzību. Objekts nodots ekspluatācijā 2013.gada 27. decembrī.

 

Projekta ietvaros sasniegti   plānotie rezultāti  un ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos tika izbūvēti apjomi:

  • divu jaunu artēzisko urbumu izveide un izbūve (ar ūdens debitu 5,23 l/sek.);
  • ūdens atdzelžošanas un atsāļošanas stacijas izbūve 12,03/h, esošās ēkas rekonstrukcija un un tehnoloģiskās kanalizācijas izbūve, ūdens rezervuāra izbūve V= 6m³;
  • esošo   ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 1477 m;
  • rekonstruētas (demontētas) esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izbūvētas jaunas NAI BIO 120, t.sk. septiķu pieņemšanas kamera un dūņu mineralizators, plūsmas mērītājs, AVS pieslēgums SCADA sistēmai) 1 kompl.;
  • esošās kanalizācijas sūkņu stacijas demontāža 1 kompl.

 

Kopējās projekta izmaksas 567 944 eiro, no tām attiecināmās izmaksas 46 9341 eiro, t.sk. ERAF līdzfinansējums 85 % jeb 39 8939, SIA „DOBELES ŪDENS” finansējums 70 402 eiro. Projektā „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Dobeles novada Jaunbērzes ciemā” ieviešanas rezultātā uzlabosies ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība un samazināsies vides piesārņojums apkārtējā vidē. Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve un rekonstrukcija nodrošina ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībam. Nodrošināti nepārtraukti un normatīvajām prasībām atbilstoši centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Izbūvēto, jauno NAI BIO-120 darbību rezultātā notekūdeņi  tiks attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām (SV<35 mg/l; BSP5<25 mg/l’ĶSP- 125 mg/l), tādējādi samazinot piesārņojumu apkārtējā vidē. Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmē fizisko un antropogēno vidi, ierobežo potenciālos vides piesārņojuma avotus, veido labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai un veicina vides ilgstpējīgu attīstību.

 

 Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

Kopejais logo