Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā

01.06.2015.

 

SIA „DOBELES ŪDENS” ir īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētais ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Krimūnu ciemā” (līguma Nr. DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/ 116/015), kura ieviešana tika uzsākta 2012.gada 28.aprīlī un pabeigta 2014. gada 27. aprīlī. Būvdarbus objektā veica SIA „Būvenergo A”, savukārt SIA „Firma L4” nodrošināja būvuzraudzību un SIA „Premium Designs”, kā tehniskā projekta izstrādātājs veica autoruzraudzību. Būvdarbi tika pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā 2013. gada 27. decembrī.

 

Projekta ietvaros sasniegti plānotie rezultāti un ūdenssaimniecības infrastruktūras objektos tika izbūvēti sekojoši apjomi:

  • veikta viena urbuma tamponāža, kā arī rekonstruēts viens urbums;
  • rekontruēts esošais kanalizācijas tīkli – 1067 m, kā arī izbūvēti jauni kanalizācijas spiedvada tīkli 170 m;
  • esošo   ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija   1033  m;
  • rekonstruētas (demontētas) esošās  notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un izbūvētas jaunas NAI BIO 120 – 1 kompl.;
  • jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 1 kompl.

 

Kopējās projekta izmaksas 463 975 eiro, no kurām attiecināmās izmaksas 372 596 eiro, t. sk. ERAF līdzfinansējums 316 707 eiro. SIA „DOBELES ŪDENS” līdzfinansējums projekta ieviešanā  ir 68 994 eiro.

 

Projekta ieviešanas rezultātā ir uzlabojusies ūdensapgādes kvalitāte, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, kā arī paplašināta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība. Ciemata iedzīvotājiem ir nodrošināti normatīvajām prasībām atbilstoši centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Jaunizbūvēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā notekūdeņi   tiek attīrīti atbilstoši normatīvajām prasībām, kā rezultātā   krasi samazinās   piesārņojums apkārtējā vidē. Projekta īstenošana labvēlīgi ietekmē fizisko un antropogēno vidi, ierobežojot potenciālos vides piesārņojuma avotus, veido labvēlīgus apstākļus vides un dabas aizsardzības prasību izpildes nodrošināšanai un veicina vides ilgstpējīgu attīstību.

 

 

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece

 

 

Kopejais logo