Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

»Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā » 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 31. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021-02/KF
Publicēšanas datums: 09.03.2021
Statuss: pabeigts

 

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā Dobeles novadā” (Id. Nr. DŪ-ZI-2021/02/KF) rezultātiem.

 

 

26.04.2021. 

 

Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

Pretendents SIA„ĢL Konsultants”, reģ.Nr. 40103242818, Ernestīnes ielā 24-9, Rīgā, LV-1046, Latvija

Pretendenta piedāvājums atbilst Pasūtītāja prasībām zemsliekšņa iepirkumā.

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 85 000,00 (bez PVN)

 

Pasūtītāja lēmuma datums: 26.04.2021

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI

 

2020.gada 18. marts

 

 Skaidrojumi un atbildes uz  Ieinteresēto piegādātāju uzdotiem jautājumiem zemsliekšņa iepirkumā “Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā”(Id.Nr.DŪ-ZI-2021-2/KF)

 

   Skaidrojojumi, atbildes:  

     Pielikumi:

  1. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (pdf)
  2. Aktualizēts būvdarbu apjoma saraksts( BA_1 UKT) Ekonomikas sadaļā,būvprojekts  “Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē” (pdf)
  3. Aktualizēts būvdarbu apjoma saraksts (BA_1UKT) Ekonomikas sadaļā,būvprojekts “Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotajā vietā “Rūpnieki“(I kārta)(pdf)
  4. Zemsliekšņa iepirkuma Noteikumu  D9.1.pielikums Aktualizētas Tāmes Finanšu    piedāvājuma sagatavošanai(excel)

 

 

                                                               Zemsliekšņa iepirkuma veicējs

 

 

2021.gada 12. martā.

 

 IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

SKAIDROJUMS

  par zemsliekšņa iepirkumā “Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā”(Id.Nr.DŪ-ZI-2021-2/KF) paredzamo līgumcenu

                                                                               

 1. Noteikumu 2.7.punktā ir neprecīzi norādīta paredzamā līgumcena un tā atšķiras no dalības uzaicinājumā norādītās Pasūtītāja noteiktās paredzamās līgumcenas.

2. Neprecizitātes ir salabotas un Noteikumu 2.7.punkts tiek izteikts sekojošā redakcijā:

“2.7.Paredzamā līgumcena(bez PVN) līdz 91 750,00 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit eiro un 00centi).Pretendenta piedāvājums, kurā piedāvātā cena pārsniegs Noteikumu 2.7.punktā noteikto paredzamo līgumcenu, tiek noraidīts un netiek izskatīts.”    

                   

                                  Zemsliekšņa iepirkuma veicējs

 

2021.gada 9. martā.

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

UZAICINĀJUMS

 dalībai zemsliekšņa iepirkumā»Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve

                          Ozolu ielā,Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki”Auru pagastā » 

(Id.Nr.DŪ-ZI-2021-02/KF)

 

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:  SIA „DOBELES ŪDENS”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 45103000470, adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads,LV- 3701

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju: projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, tel.nr.: +371 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma nosaukums: Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā Dobelē un apdzīvotā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā Dobeles novadā ».

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvdarbu veikšana kanalizācijas tīklu izbūvē Ozolu ielā, Dobelē (atbilstoši būprojektam „Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā, Dobelē”un kanalizācijas pašteces  tīklu un kanalizācijas spiedvada izbūvē apdzīvotā vietā “Rūpnieki”(atbilstoši būvprojektam „Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvota vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā(1kārta), ievērojot  Pasūtītāja prasības zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos.

 

Iepirkuma līgumaizpildes vieta: Dobeles pilsēta un Auru pagasta apdzīvotā vieta”Rūpnieki”, Dobeles novadā, LV-3701, NUTS LV009.

 

Līguma noslēgšanas termiņš:  2021.gada aprīļa/maija mēnesis. 

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

 Būvdarbu līguma izpildes termiņš: 5 (pieci) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.

 

Paredzamā līgumcena: (bez pievienotās vērtības nodokļa) līdz 91 750,00 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro 00 centi).

 

 Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi

Piedāvājumu iesniegšana: Ieinteresētie Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 31.martam, plkst: 10:00, SIA„DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu) vai atsūtot pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam

Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz būvdarbu līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

 

 

 Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi ar pielikumiem

t.s.k.  B pielikums Būvprojektu dokumentācija

 B.1. Būvprojekts”Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā,Dobelē”)un būvatļauja. (zip.).

 B.2. Būvprojekts “Ārējā ūdensvada un kanalizācijas pievadu izbūve dzīvojamām mājām apdzīvotajā vietā “Rūpnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā”I,kārta )un būvatļauja. (zip.)

 D pielikumi Veidnes piedāvājuma sagatavošana (word)

 D9.1.pielikums TĀMES Finanšu piedāvājuma sagatavošanai(excel)