Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Nekustamais īpašums, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4213, zemes vienība 0.1968 ha platībā (kadastra apzīmējums 46010120011), kas atrodas Skolas ielā 12, Dobelē, nomas tiesību izsolei

SIA „DOBELES ŪDENS” paziņojums par izsoles rezultātiem   Nomnieks: Saimnieciskās darbības veicējs Kristīne Kāne, reģistrācijas kods 05018311767.   Nomnieks pieņem lietošanā: Nekustamo īpašumu – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4213, zemes vienību 0.1968 ha platībā (kadastra apzīmējums 46010120011), kas atrodas Skolas ielā 12, Dobelē.   Nomas maksa: EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00) mēnesī, papildus […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„SIA „DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā”

  PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “SIA “DOBELES ŪDENS” elektroierīču avārijas remonts, tehniskā uzturēšana un apkalpošana Dobeles novadā” , Id. Nr. DŪ-ZI-2021/19  rezultātiem     Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “J.E.F.”, reģ. Nr. 48503004386   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 22 500,00 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde” (Id.Nr.DŪ-ZI-2021/15) rezultātiem 29.10.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „AJ Power”, reģ. Nr. 40103780693    Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 4970,00 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana

    PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „SIA „DOBELES ŪDENS” energoaudita veikšana”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/14) rezultātiem   25.08.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „EKODOMA”, reģ. Nr. 40003041636   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 3 340,00 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos  noteiktajām […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Kustamās mantas (autotransporta izsole)

SIA „DOBELES ŪDENS” paziņojums par izsoles rezultātiem     2021.gada 1. jūnijā   Izsolāmā manta: Dacia Dokker, izlaiduma gads – 2014. gads, fiksētais nobraukums 152 000 km   Izsoles norises laiks: 2021. gada 1. jūnijā. plkst.  14.00   Izsoles uzvarētājs: SIA „Latvijas Datoru centrs”, reģ. Nr. 40003000939   Nosolītā izsolāmās mantas cena: 3 500,00 EUR   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana

PAZIŅOJUMS par iepirkuma „Komercuzskaites mēraparātu piegāde un attālinātās rādījumu nolasīšanas sistēmas aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”, (Identifikācijas Nr.  DŪ 2021/1) rezultātiem   04.06.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA „Akorda”, reģ. Nr. 40003686472   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 119 290,64 (bez PVN)   Lēmuma par iepirkuma līguma […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā

  PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “Elektrolīniju pārcelšana SIA „DOBELES ŪDENS” piederošajam īpašumam Stacijas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/9) rezultātiem   28.04.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “TALSU SPRIEGUMS”, reģ.nr. 49003000127   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 10 076,94 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”Id.Nr. DŪ-ZI-2021-06) rezultātiem       11.05.2021.    Pasūtītājs:  SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701   Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana: Pretendents SIA„ĢL Konsultants”, reģ.Nr. 40103242818, Ernestīnes ielā 24-9, Rīgā, LV-1046, Latvija Pretendenta piedāvājums atbilst Pasūtītāja prasībām zemsliekšņa iepirkumā.   […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Riteņtraktora iegāde”

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma „Riteņtraktora iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2020/8) rezultātiem   16.01.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470     Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „AGRITECH”, reģ. Nr. 40103246129   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 40 700,00 (bez PVN)   Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums un piedāvātā līgumcena atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu […]

Lasīt vairāk »

Aktualitātes

„Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”

PAZIŅOJUMS par zemsliekšņa iepirkuma “Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/7) rezultātiem   23.04.2021.   Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470   Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “Videoprojekts Baltija”, reģ.Nr.40103322206   Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 4 388,43 (bez PVN) […]

Lasīt vairāk »