Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Universālā traktora iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ 2022/1
Publicēšanas datums: 28.01.2022
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

 par iepirkuma „Universālā traktora iegāde”

(ID. Nr. DŪ 2022/1) rezultātiem

 

24.02.2022.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu : AKF Aktsiaselts Baltem Rīgas filiāle, reģ. Nr. 40103293000

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 86 500,00 (astoņdesmit seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2022.gada 24.februāris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma „Universālā traktora iegāde”
(Idenfikācijas Nr. DŪ 2022/1) uzsākšanu

 

Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersonas

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”
Reģistrācijas numurs: 451003000470
Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.
Tel.nr.: 637 25502
Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un noteikumiem

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un tehniskajos jautājumos:

Transporta pārraugs Zigmārs Baķis

Tālr.nr.: 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv

 

 

Iepirkums „Universālā traktora iegāde” tiek organizēts pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 25.11.2019. Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

 Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Viena jauna universālā traktora iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

 

Galvenais CPV kods: 16700000-2 (Traktori).

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz EUR 90 000,00 (deviņdesmit tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. Universālais traktors tiks iegādāts finanšu līzingā.

 

Līguma izpildes termiņš: 

Universālais traktors jāpiereģistrē uz Pasūtītāja vārda un jānogādā ar izietu tehnisko apskati Noliktavas ielā 5, Dobelē, ne vēlāk kā (4 četru ) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas.

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība:  Pretendents piedāvājumu var iesniegt līdz 2022. gada 18. februārim, plkst: 11.00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu dobelesudens@dobele.lv, vai atsūtot pa pastu.

Piedāvājumi tiks atvērti 2022. gada 18. februārī plkst: 11.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2. stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

 

Iepirkuma  dokumentācija:

Nolikums

B Veidnes piedāvājuma sagatavošanai