Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Asfaltēta laukuma izbūve pie dūņu rezervuāriem Dobeles novada Bērzes pagasta “Krīgeros””

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 12.septembrim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/07
Publicēšanas datums: 26.08.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par atklāta konkursa
„Asfaltēta laukuma izbūve pie dūņu rezervuāriem Dobeles novada Bērzes pagasta “Krīgeros””
Id. Nr. DŪ 2016/07 rezultātiem.

 

15.09.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „CEĻINIEKS 01”, reģ. Nr. 44103022572

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 24 817.09 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 15. septembris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras
“Asfaltēta laukuma izbūve pie dūņu rezervuāriem Dobeles novada Bērzes pagasta “Krīgeros”” uzsākšanu
Nr. 2016/07

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470, Noliktavas iela 5 , Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096, sanita.bema@dobele.lv

Iepirkuma procedūras nosaukums:

„Asfaltēta laukuma izbūve pie dūņu rezervuāriem Dobeles novada Bērzes pagasta “Krīgeros””

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Asfaltēta laukuma izbūve pie dūņu rezervuāriem Dobeles novada Bērzes pagasta “Krīgeros”, NAI teritorijā, ievērojot Tehnisko  specifikāciju prasības.  

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš darbu veikšanai – 2 (divas) kalendārās nedēļas no līguma noslēgšanas datuma.

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija publiski pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi , kā arī SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 12.septembrim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016.gada 12.septembrī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

Pielikums Nr.1 Tāme_Krigeri

Pielikums NR. 2_Krigeri shema