Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Riteņu ekskavatora iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 17.maijam, plkst: 15:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2019/1
Publicēšanas datums: 25.04.2019
Statuss: pabeigts

 

Paziņojums par atklāta konkursa „Riteņu ekskavatora iegāde” (Id. Nr. DŪ 2019/1) rezultātiem

 

 

10.06.2019

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA  „Balti Tehnika Serviss”, reģ. Nr. 50003633621

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 129 601,00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2019. gada 10. jūnijs

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

 

 

 

 

Ieinteresēto piegādātāju ievērībai!

 

 30.04.2019.

 

Skaidrojums par atklāta konkursa „Riteņu ekskavatora iegāde”, (ID. Nr. DŪ 2019/1) Nolikuma Tehniskās specifikācijas (A. pielikumu) un Nolikuma Tehniskās piedāvājuma veidnes (B.6. pielikumu):

 

Saistībā ar  tekstā  pieļautām tehniskā rakstura (pārrakstīšanās) drukas kļūdām, skaidrojam sekojošo:

 

  1. Nolikuma Tehniskās specifikācijas (A. pielikums)
  2. a) 1. punktā skaitļa “6” vietā ir jābūt skaitlim “4”;
  3. b) 13. punktā vārda “hidaruliski” vietā ir jābūt “hidrauliski”.

 

  1. Nolikuma Tehniskais piedāvājums (B.6.pielikums) 
  2. a) 1. punktā skaitļa “6” vietā ir jābūt skaitlim “4”;
  3. b) 13. punktā vārda “hidaruliski” vietā ir jābūt “hidrauliski”.

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

 

 

 

Atklāta konkursa

 „Riteņu ekskavatora iegāde”

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2019/1)

 

NOLIKUMS

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502

 

Kontaktpersona par atklāta konkursa dokumentāciju:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ieva Lukša

Tel.nr.: 637 25502,  e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Iepirkuma procedūra : Atklāts konkurss „Riteņu ekskavatora iegāde”

 

Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DŪ 2019/1.


Iepirkuma priekšmeta apraksts
Viena jauna riteņu ekskavatora iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena –līdz EUR 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. Riteņu ekskavators tiks iegādāts finanšu  līzingā.

 

Līguma izpildes termiņš:  Riteņu ekskavators jāpiereģistrē uz Pasūtītāja vārda un jānogādā (ar izietu tehnisko apskati) Noliktavas ielā 5, Dobelē,  ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no trīspusēja līguma noslēgšanas brīža.

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2019.gada 17.maijam, plkst: 15:00. Piedāvājumi tiks atvērti 2019.gada 17.maijā plkst: 15.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2.stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija: Nolikums