Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Angāra būvniecība ar saimniecības telpām

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 25. janvārim plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/14
Publicēšanas datums: 20.12.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

Finansējuma saņēmējs –  SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV – 3701, tel.nr.  637 25502/Fakss 637 21096

 

Iepirkuma procedūras nosaukums – atklāts konkurss „Angāra būvniecība ar saimniecības telpām ”  (Id. Nr. DŪ 2016/14)  

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Angāra ar saimniecības telpām Dobelē, Noliktavas ielā 5

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA “DIZAINA GRUPA” , reģ. nr: 40103189663

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 169 708.40 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 14. februārī 

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāta konkursa

 

„ Angāra būvniecība ar saimniecības ēkām” uzsākšanu

 

Nr. DŪ 2016/14

 

 Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

 

 Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss “Angāra būvniecība ar saimniecības telpām”

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Angāra ar saimniecības telpām izbūve Dobelē, Noliktavas ielā 5

 

Paredzamā līgumcena: līdz  180 000, 00 EUR (viens simts astoņdesmit tūkstoši  eiro ) (bez PVN)

 Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

 

 Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš– 4 (četru) kalendāro mēnešu laikā  no līguma noslēgšanas datuma

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.janvārim, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

 Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 25.janvārī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

 Iepirkuma procedūras dokumentācija:

NOLIKUMS

TĀME

Tehniskais projekts (Angāra būvniecība ar saimniecības telpām. pdf)

Inženiertopogrāfiskais plāns (pdf.)

 

11.01.2017. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols ( publicēts 16.01.2017.)