Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 31.marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DŪ-ZI-2021-03/KF
Publicēšanas datums: 12.03.2021
Statuss: pabeigts

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūvē Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā Dobeles novadā”  (Id. Nr. DŪ-ZI-2021/03/KF) rezultātiem

26.04.2021

 

Pasūtītājs: 

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

 

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana:

A/S “Inspecta Latvia”, reģ.Nr. 40003130421, Skanstes iela 54 A, Rīga, LV-1013

Pretendenta piedāvājums ir atbilstošs Pasūtītāja prasībam zemsliekšņa iepirkuma noteikumos.

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 5900,00 (bez PVN)

 

Pasūtītāja lēmuma pieņemšanas datums: 26.04.2021

 

 

 

 

2021.gada 12. martā      

                    

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

            

UZAICINĀJUMS

 dalībai zemsliekšņa iepirkumā “Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjekta Kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā.”

(Id. Nr. DŪ-ZI-2021-03/KF)

 

Pasūtītājs/zemsliekšņa iepirkuma veicējs:

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.nr. 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701,

 

Pasūtītāja kontaktpersona   

Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece, mob.t.28336980, marite.zvejniece@dobele.lv         

 

 Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi kanalizācijas tīklu un spiedvada izbūve Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā “ atbilstoši Noteikumu, Tehnisko specifikāciju, būvprojektu, līguma nosacījumiem   un ievērojot būvnormatīvu prasības .

 

Līguma izpildes termiņš:  5 (pieci) kalendārie mēneši no pakalpojuma līguma noslēgšanas  dienas  līdz  būvobjekta   pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.            

 

Paredzamā līgumcena: (bez pievienotās vērtības nodokļa) līdz 7050,00 EUR (septiņi tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi).

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi.

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks, vieta, piedāvājuma derīguma termiņš: 

Piedāvājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā iesniedzams līdz 2021.gada 31. martam, plkst. 11:00., iesniedzot  personīgi  vai  elektroniski (atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar drošu elektronisko parakstu )kontaktpersonai   vai atsūtot pa pastu  SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701. Pretendenta piedāvājumam  jābūt derīgam līdz līguma noslēgšanai ne mazāk kā  vismaz 60  dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

 

 Noteikumi

Veidnes piedāvājumu sagatavošanai