Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Būvuzraudzības pakalpojumi projektam Penkules ciemā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 6.oktobrim, līdz plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2014/09/ERAF
Publicēšanas datums: 19.09.2014
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu ID. Nr. (DŪ 2014/09/ERAF)

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece 28336980, fakss 63721096
Investīciju projekta nosaukums:

ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032)
Iepirkuma procedūra:
Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Būvdarbu uzraudzības pakalpojumu sniegšana veicot būvuzrauga pienākumus līguma “Būvdarbu veikšana ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūvei projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros
Paredzamā līgumcena: 4700,00 EUR (bez PVN)
Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena
Līguma izpildes termiņš: Maksimālais izpildes termiņš – 8 (astoņi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t.s.k. tehnoloģiskā procesa pārtraukums). Objekts jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz 2015.gada 1.augustam.
Iepirkumu procedūras dokumentācija:  
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 6.oktobrim, plkst.11.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.
Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2014.gada 6.oktobrī plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  1. Nolikums

 

 

Kopejais logo


 

Paziņojums par iepirkuma procedūras  (ID. Nr. DŪ 2014/09/ERAF) rezultātiem

27.10.2014

Finansējuma saņēmējs:
SIA “Dobeles ūdens”, reģistrācijas nr.45103000470

Projekts, kura ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra:
ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „Firma L4”  reģ.nr. 40003236001

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 3850.00 (bez PVN)

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 27.oktobrī

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

Kopejais logo