Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 18. marts, līdz plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Dū 2016/02
Publicēšanas datums: 03.03.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras – atklāts konkurss

 

 “Darbinieku veselības apdrošināšana“

 

 ( Id Nr. DŪ 2016/02) rezultātiem.

 

 22.03.2016.

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
AAS „BALTA”, reģ. Nr. 40003049409

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
 EUR 7326.00 (bez PVN)         

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 22.martā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

PAZIŅOJUMS
PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS UZSĀKŠANU

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470 ,

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Kontaktpersona: Sanita Bēma 63725502 , Fakss: 63721096.

 

Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss “Darbinieku veselības apdrošināšana”.

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2016/02

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00 , bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 18. martam, plkst.11.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 18. marts, līdz plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2016. gada 18. martā, plkst:.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums

Laboratorijas izmeklejumi 1.pielikums