Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2015.gada 9.martam, līdz plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās , Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2015/02
Publicēšanas datums: 20.02.2015
Statuss: pabeigts

Paziņojums iepirkuma procedūras “Darbinieku veselības apdrošināšana”

 

 

ID. NR. DŪ 2015/02 uzsākšanu

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, fakss – 63721096, telefons – 63725502

 
Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja  Sanita Bēma, tālrunis: 63725502

 
Iepirkuma procedūras nosaukums: “Darbinieku veselības apdrošināšana”

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Veselības apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar Nolikuma un Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) prasībām.

 
Piedāvājuma izvēles kritērijs: Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv (sadaļā iepirkumi). Dokumentācija pieejama  arī  SIA „DOBELES ŪDENS”  biroja telpās, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-17.00,bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 9.martam, plkst.10.00.,iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

 

 

Piedāvājuma atvēršanas termiņš:
2015.gada 9.marts  plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS”, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē biroja telpās,  Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

  1. Nolikums

 


 

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

ID. NR. DŪ 2015/2

 

11.03.2015.

 

Finansējuma saņēmējs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „BALTA” reģ. Nr. 40003049409

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 6545.00 (bez PVN)

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2015. gada 11.martā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.