Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Kravas automašīnas iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. augusts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr. DŪ 2020/3
Publicēšanas datums: 30.07.2020
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma „Kravas automašīnas iegāde”, (Id. Nr. DŪ 2020/3) rezultātiem

 

2020. gada 25.augusts

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu: SIA  „Avar Auto”, reģ. Nr. 50003623341

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 98 400,00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2020. gada 25. augusts

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

 

 

 

PAZIŅOJUMS

par iepirkuma „Kravas automašīnas iegāde”

(Identifikācijas Nr.  DŪ  2020/3) uzsākšanu

 

 

Pasūtītājs, Pasūtītāja  kontaktpersonas

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502 

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

 

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un noteikumiem – 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Transporta pārraugs Zigmārs Baķis

Tālr.nr.: 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv   

 

Iepirkuma procedūra:

Iepirkums „Kravas automašīnas iegāde” tiek organizēts pamatojoties uz Iepirkuma uzraudzības biroja 25.11.2019. Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem.

 

Iepirkuma nosaukums – „Kravas automašīnas iegāde”.

 

Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ 2020/3.

 

 

Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Vienas jaunas kravas automašīnas iegāde saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A pielikums).

Galvenais CPV kods: 34134200-7 (Pašizgāzējs).

 

Iepirkuma līguma paredzamā līgumcena – līdz EUR 98 500,00 (deviņdesmit astoņi tūkstoši pieci simti euro 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa. Kravas automašīna tiks iegādāta finanšu  līzingā.

 

Līguma izpildes termiņš: 

Kravas automašīna jāpiereģistrē uz Pasūtītāja vārda un jānogādā (ar izietu tehnisko apskati) Noliktavas ielā 5, Dobelē,  ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

 

 

Piedāvājuma iesniegšana un atvēršanas vieta, laiks un kārtība: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 13. augustam, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701. Piedāvājumi tiks atvērti 2020. gada 13. augustā plkst: 10.00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās (2.stāvs), Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701. Piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

 

 

Iepirkuma Nolikums

Veidnes piedāvājuma sagatavošanai