Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību 397,1 m2, nomas tiesību izsole

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 11. decembris
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 09.11.2020
Statuss: pabeigts

Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību  397,1 m2,  izsoles rezultāti

 

Nomnieks: SIA “Corto”, reģ.Nr. 43603083781

 

Nomnieks pieņem lietošanā: nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošo būvi, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību  397,1 m2

Kopā ar būvi, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, Nomniekam lietošanā tiek nodota domājamā daļa 0,15 ha no zemesgabala “Krīgeri”, Berzes pagasts, Dobeles novads, kadastra apzīmējums 4652 005 0278, ar kopējo platību 4,59 ha

 

Nomas maksa: EUR 240,00 (divi simti četrdesmit euro 00) mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

 

Līguma darbības termiņš: 180 mēneši no Līguma spēkā stāšanās brīža.

 

 

Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās būves, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību  397,1 m2, nomas tiesību izsole

 

Nomas objekts –  nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošā ēka kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību 397,1 m2.

Kopā ar nekustamo īpašumu nomnieka lietošanā tiek nodota domājamā daļa 0,15 ha no zemesgabala, “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā, kadastra numurs 4652 005 0278 ar kopējo platību 4,59 ha.

 

Izsoles nomas maksas sākumcena – EUR 240,00 (bez PVN) mēnesī.

 

Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).

 

Nomas līguma termiņš – 180 (viens simts astoņdesmit) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža.

 

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz līdz 2020. gada 10. decembrim, plkst.10:00, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē. Uz aploksnes jānorāda – Nekustamā īpašuma “Krīgeri”, Bērzes pagasta, Dobeles novadā zemesgabala, kadastra numurs 4652 005 0278, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 4652 005 0278 005, ar platību  397,1 m2, nomas tiesību izsolei un izsoles pretendenta nosaukums.

 

Mutiska izsole notiek 2020. gada 11. decembrī plkst. 10:00, Noliktavas ielā 5, Dobelē, SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās.

 

Izsoles drošības nauda ir EUR 24,00 (divdesmit četri euro 00 centi), un tā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jāiemaksā SIA “DOBELES ŪDENS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003109638, norēķinu kontā: A/S “SEB banka”, Kods UNLALV2X, LV 75 UNLA 0006000508404.

Ar Nolikumu, tai skaitā, Īpašuma nomas līguma projektu, Īpašuma kadastrālās izmērīšanas lietu interesenti var iepazīties Noliktavas ielā 5, Dobelē, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, kontaktpersona – Ieva Lukša, mob.tālr. +371  28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv darbdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto laiku.

 

Īpašumu var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar kontaktpersonu – Aigars Bleiva , mob.tālr. +371 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv   

 

Nolikums

Pieteikums dalībai izsolē

Nomas līgums

3. Pielikums_Nomas līgumam