Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Nekustamais īpašums, zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4213, zemes vienība 0.1968 ha platībā (kadastra apzīmējums 46010120011), kas atrodas Skolas ielā 12, Dobelē, nomas tiesību izsolei

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:
Iepirkuma identifikācijas Nr.:
Publicēšanas datums: 13.12.2021
Statuss: pabeigts

SIA „DOBELES ŪDENS”

paziņojums par izsoles rezultātiem

 

Nomnieks: Saimnieciskās darbības veicējs Kristīne Kāne, reģistrācijas kods 05018311767.

 

Nomnieks pieņem lietošanā: Nekustamo īpašumu – zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4213, zemes vienību 0.1968 ha platībā (kadastra apzīmējums 46010120011), kas atrodas Skolas ielā 12, Dobelē.

 

Nomas maksa: EUR 80,00 (astoņdesmit euro 00) mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

 

Līguma darbības termiņš: 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža.

 

 

 

 
SIA „DOBELES ŪDENS”
Paziņojums par mutisko izsoli

 

 

Nomas objekts –  zemesgabals ar kadastra apzīmējumu 4601 012 4213 zemes vienība 0.1968 ha platībā (kadastra apzīmējums 46010120011), kas atrodas Skolas ielā 12, Dobelē.

 

Izsoles nomas maksas sākumcena – EUR 80,00 (bez PVN) mēnesī.

 

Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro 00 centi).

 

Nomas līguma termiņš – 36  (trīsdesmit seši) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža.

 

Pieteikumi dalībai izsolē slēgtā aploksnē jāiesniedz līdz 2022. gada 14. janvārim, plkst.10:00, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Mutiska izsole notiek 2022. gada 17. janvārī plkst. 11:00, Noliktavas ielā 5, Dobelē, SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās.    

 

Izsoles drošības nauda ir EUR 8,00 (astoņi euro 00 centi), un tā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jāiemaksā SIA “DOBELES ŪDENS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003109638, norēķinu kontā: A/S “SEB banka”, Kods UNLALV2X, LV 75 UNLA 0006000508404.

 

Ar Nolikumu, tai skaitā, Nomas līguma projektu, var iepazīties Noliktavas ielā 5, Dobelē, SIA “DOBELES ŪDENS” birojā, kontaktpersona – Ieva Lukša, mob.tālr. +371  28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv darbdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 15:00, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto laiku.

 

Nekustamo īpašumu (zemesgabalu) var apskatīt dabā, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar kontaktpersonu – Dainis Miezītis, mob.tālr. +371 29488019, e-pasts: udensvads@dobele.lv.

 

Nolikums

1.pielikums_Pieteikums dalībai izsolē

2.pielikums_Nomas ligums

3.pielikums_Shēma