Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014.gada 15.septembrim līdz plkst.10:00, SIA "DOBELES ŪDENS" birojā, Noliktvas ielā 5, DObelē LV 3701
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2014/10
Publicēšanas datums: 28.08.2014
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras “Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas

 

rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”” uzsākšanu

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

 

 

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701 fakss – 63721096, telefons – 63725502

 

 

Iepirkuma procedūra:
Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”

 

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš  – 3 (trīs) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma

 

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:
Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā  Iepirkumi. Tehniskais projekts (pilnā komplektācijā) pieejams SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, (2.stāvs), Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.septembrim, plkst.10.00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām – Agris Dermanis, tālr. 29196423 (tehniskā projekta dokumentācija), Mārīte Zvejniece, tālr. 28336980 (Nolikums).

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2014.gada 15.septembrī plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

1. Nolikums

2. Tāmes finanšu piedāvājuma sagatavošanai

3. Tehniskā projekta dokumentācija

4. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem (publicēts 10.09.2014.)


Paziņojums par iepirkuma „Nojumes izbūve dūņu rezervuāriem un lietus kanalizācijas

 

rekonstrukcija Dobeles novada Bērzes pagasta „Krīgeros”” (Id.nr. DŪ 2014/10) rezultātiem

 

 

29.09.2014.

 

 

Pasūtītājs:  SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
fakss – 63721096, telefons – 63725502

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „ACCENT BŪVE” reģ. Nr.50103403091

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 114 131,01 (bez PVN)

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014.gada  24.septembrī

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu