Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.10.2021.
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021/15
Publicēšanas datums: 05.10.2021
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma

„Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde” (Id.Nr.DŪ-ZI-2021/15) rezultātiem

29.10.2021.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „AJ Power”, reģ. Nr. 40103780693 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 4970,00 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: piedāvājums atbilst zemsliekšņa iepirkuma Noteikumos noteiktajām prasībām, ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā norādītajam, un ir piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu. 

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšņa iepirkumā

„Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde”

(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/15)

 

2021.gada 5.oktobrī

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, Reģistrācijas numurs: 451003000470, Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

 

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:  

Inženierkomunikāciju piesaistes inženieris Kārlis Ansons

Tel.nr.: 28319673, e-pasts: karlis.ansons@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

Saules paneļu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde,  saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas

(1.pielikums) prasībām.

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta CPV kods: 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi.

 

Paredzamā līguma summa:  8 000,00 EUR bez PVN:

– Saules elektrostacija notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs “Krīgeri” energoapgādei, “Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46520050278” – 5 000,00 EUR bez PVN;

– Saules elektrostacija ūdens atdzelžošanas stacijā “Pīlēni” energoapgādei, “Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, kadastra Nr. 46720010137” – 3 000,00 EUR bez PVN.

 

Līguma izpildes termiņš:

– Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde notiek ne ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem (šajā laikā ietilpst arī būvniecības ieceres dokumentācijas akcepts) no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izpildes termiņi ir:

1 (viena) mēneša laikā no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ģenerālplāna skices ar saules elektrostacijas izvietojumu izskatīšanai un saskaņošana;             

– ne ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem no Pasūtītāja rakstveida aicinājuma par Darbu izpildes uzsākšanu saņemšanas dienas Izpildītājs iesniedz izstrādāto tehnisko dokumentāciju pilnā komplektā, ar visiem saskaņojumiem, t.sk. saskaņoto ar Pasūtītāju, iesniedzot un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Piedāvājuma iesniegšanas veids un kārtība:

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 20. oktobrim, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, vai elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, nosūtot piedāvājumu uz e-pastu ieva.luksa@dobele.lv, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam.

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Veidnes piedavajuma sagatavosanai