Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Sūkņa iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2016. gada 27.maijam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2016/05
Publicēšanas datums: 12.05.2016
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras
„Sūkņa iegāde” rezultātiem.

 

30.05.2016.

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA „EVO PUMPS”, reģ. Nr. 40103763316

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 8600.00 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2016. gada 30. maijā

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 
 
Paziņojums par iepirkuma procedūras
Sūkņa iegāde” uzsākšanu
ID Nr. DŪ 2016/05
 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Sanita Bēma, tālr. 26742378, fakss 63721096, e-pasts: sanita.bema@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko dokumentāciju:

Andris Buiko, tālr. 22027671, fakss 63721096, e-pasts: andris_buiko@inbox.lv

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Sūkņa iegāde, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

 

Paredzamā līgumcena: līdz 8 600,00 EUR (bez PVN) (astoņi tūkstoši seši simti eiro un nulle centi).

Piedāvājuma izvēles kritērijs: zemākā cena

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 27. maijam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2016.gada 27. maijā plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums