Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2017.gada 25. augustam plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2017/10
Publicēšanas datums: 24.07.2017
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

 

Finansējuma saņēmējs –  SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. nr. LV45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV – 3701, tel.nr.  637 25502/Fakss 637 21096

 

Iepirkuma procedūras nosaukums – atklāts konkurss „ Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”  (Id. Nr. DŪ 2017/10)  

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ārējo ūdensapgādes  inženiertīklu  izbūve Dobeles aglomerācijā.  Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un būvprojektu “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkumu līgumu:
SIA “Būvenergo A” , reģ. nr: 43603014154

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 299 450.52 (bez PVN)

 

Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2017. gada 31. augustā 

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

 

 

Paziņojums par GROZĪJUMIEM atklāta konkursa

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” uzsākšanu

Nr. DŪ 2017/10

 28.07.2017.

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite, tālr. 26742378, fakss 63721096

Iepirkuma priekšmets – ārējo ūdensapgādes inženiertīklu izbūve Dobeles aglomerācijā. Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un būvprojektu “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”

Paredzamā līgumcena: 300 000.00 EUR (trīs simti tūkstoši eiro un nulle centi) bez PVN

 

Iepirkuma līguma izpildes vieta – Dobeles aglomerācijas teritorija, Dobeles pilsētas un Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņu ciems, Latvijā

Iepirkuma līguma izpildes termiņš – Būvdarbu maksimālais izpildes termiņšlīdz 2018. gada 15. maijam

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam (ar zemāko cenu), kurš atbilst Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.augustam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 25.augustā plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols (08.08.2017.)

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija ar grozījumiem 28.07.2017.:

Nolikums Dobele ar grozījumiem 28.07.2017.

A pielikums Tehniskā specifikācija ar grozījumiem 28.07.2017.

B pielikums Būvprojekts Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā ar 28.07.2017. grozījumiem:

Būvprojekta sastāvs

1.sējums (zip.) ar 28.07.2017. grozījumiem

2.sējums (zip.) ar 28.07.2017. grozījumiem

DOBELE_Tāme_U1 ar 28.07.2017. grozījumiem

C pielikuma veidne Būvdarbu līgums

D pielikums Veidņu paraugi ar 28.07.2017. grozījumiem

E pielikums Izbūvējamo objektu vietas apskates apliecinājums

 

 

Paziņojums par atklāta konkursa

Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā” uzsākšanu

Nr. DŪ 2017/10

 

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470

Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

 

Kontaktpersona par iepirkuma dokumentāciju:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja Sanita Vaitaite, tālr. 26742378, fakss 63721096

Iepirkuma priekšmets – ārējo ūdensapgādes  inženiertīklu  izbūve Dobeles aglomerācijā.  Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un būvprojektu “Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā”

 

 

Iepirkuma līguma izpildes vieta – Dobeles aglomerācijas teritorija,  Dobeles pilsētas   un  Dobeles novada Bērzes pagasta Miltiņu ciems, Latvijā

Iepirkuma līguma izpildes termiņš – Būvdarbu maksimālais izpildes termiņšlīdz 2018. gada 15. maijam

 

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam (ar zemāko cenu), kurš atbilst Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 25.augustam, plkst.10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana: 2017.gada 25.augustā plkst.10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma procedūras dokumentācija:

Nolikums Dobele

A pielikums Tehniskā specifikācija

B pielikums Būvprojekts Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Dobeles aglomerācijā:

Būvprojekta sastāvs

1.sējums (zip.)

2.sējums (zip.)

DOBELE_Tāme_U1

C pielikuma veidne Būvdarbu līgums

D pielikums Veidņu paraugi

E pielikums Izbūvējamo objektu vietas apskates apliecinājums