Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve Penkules ciemā

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2014. gada 22. septembrim līdz plkst. 10:00, SIA "DOBELES ŪDENS ", Noliktavas ielā 5, Dobelē, Dobeles novads, LV 3701 Grozīts: 2014. gada 8. oktobrim līdz plkst. 11:00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ 2014/07/ERAF
Publicēšanas datums: 20.08.2014
Statuss: pabeigts

Paziņojums par iepirkuma procedūras uzsākšanu

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības

 

attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros

 

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
Kontaktpersona: Mārīte Zvejniece 28336980, fakss 63721096

Investīciju projekta nosaukums: ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„
(Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032).

 

Iepirkuma procedūra:

Atklāts konkurss ”Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros.

 

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:

Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros.

 

Paredzamā līgumcena:

līdz 272 100,00 EUR (bez PVN)

 

Piedāvājuma izvēles kritērijs:

zemākā cena

 

Līguma izpildes termiņš:

Maksimālais izpildes termiņš – 8 (astoņi) kalendārie mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas datuma (t.s.k. tehnoloģiskā procesa pārtraukums). Objekts jāizbūvē un jānodod ekspluatācijā līdz 2015.gada 1.augustam.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:

Dokumentācija pieejama SIA „DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 22.septembrim, plkst.11.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

Iesniegto piedāvājumu atvēršana:

2014.gada 22.septembrī plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Iepirkuma procedūras dokumenti:

1. Nolikums Penkule

2.Tames forma Penkule

3. Tehniskā dokumentācija

4. Ieintereseto piegadataju protokols Penkule

 

 

Kopejais logo


PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM NOLIKUMĀ

 

11.09.2014.
SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ.Nr.45103000470
Juridiskā adrese: Noliktavas ielā 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701
tālr. 28336980, fakss 63721096 PAZIŅO, ka ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ (Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032) ietvaros izsludinātās iepirkuma procedūras atklātā konkursa ”Būvdarbu veikšana projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros (Id. Nr.DŪ 2014/07/ERAF) NOLIKUMĀ IR VEIKTI GROZĪJUMI.

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts:
Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu izbūve projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„ ietvaros.

 

 

Nolikumā veikto grozījumu īss apraksts:
Precizētas un papildinātas kvalifikācijas prasības pretendentiem, līguma projekts, iesniedzamā dokumentācija, pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

 

Iepirkumu procedūras dokumentācija:  
Ar nolikuma grozījumiem var iepazīties pasūtītāja mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 8.oktobrim, plkst.11.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu.

 

 

Piedāvājuma iesniegšanas, atvēršanas termiņš: 2014.gada 8.oktobris, līdz plkst.11:00, SIA „DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

 

Iepirkuma dokumentācija:
Grozītais Nolikums

 

Kopejais logo

 


Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

ID. Nr. (DŪ 2014/07/ERAF)

17.11.2014

Finansējuma saņēmējs:
SIA “Dobeles ūdens”, reģistrācijas nr.45103000470

 

Projekts, kura ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra:
ERAF līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Dobeles novada Penkules ciemā„

( Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/116/032)

 

 
Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības  slēgt iepirkumu līgumu:

SIA „ Būvenergo A”, reģ. Nr.43603014154;

 

 
Pretendenta piedāvātā līgumcena:
EUR 260 576,91 (bez PVN)

 

 

Lēmuma  par iepirkuma  līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums:
2014. gada 17.novembrī

 

 
Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības:
Piedāvājums ar viszemāko cenu.

 

 

 

Kopejais logo