Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 12. aprīlis
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2021/7
Publicēšanas datums: 23.03.2021
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”, (Id.Nr.DŪ_ZI_2021/7) rezultātiem

 

23.04.2021.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA “Videoprojekts Baltija”, reģ.Nr.40103322206

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 4 388,43 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums un piedāvātā līgumcena atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām

 

 

Uzaicinājums dalībai zemsliekšna iepirkumā

„Videonovērošanas sistēmas izbūve ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”,

Krimūnu pagasts, Dobeles novads un notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads”

(Id.Nr.DŪ-ZI-2021/7)      

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS” Reģistrācijas numurs: 451003000470, Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem – 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Inženiertehnisko būvju brigadieris Aigars Bleiva

Tel.nr. 27108571, e-pasts: aigars.bleiva@dobele.lv    

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts:

  Videonovērošanas sistēmas izbūve SIA „DOBELES ŪDENS” objektos:

  • ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads;
  • notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads, saskaņā ar Noteikumu un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.

 

Darbu veikšanas laiks 2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.

 

Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

 

Kopējā paredzamā līguma summa –  līdz EUR 5 000,00 (bez PVN 21%):

  • ūdens sagatavošanas stacijā „Pīlēni”, Krimūnu pagasts, Dobeles novads līdz EUR 2 000,00 (bez PVN 21%);
  • notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs „Krīgeri”, Bērzes pagasts, Dobeles novads līdz EUR 2 500,00 (bez PVN 21%).

 

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2021. gada 12. aprīlim, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu