Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„Riteņtraktora iegāde”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2021. gada 14. aprīlim
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DŪ_ZI_2021/8
Publicēšanas datums: 31.03.2021
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
„Riteņtraktora iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2020/8) rezultātiem

 

16.01.2021.

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470  

 

Pretendents, kuram  piešķirtas tiesības slēgt līgumu: SIA „AGRITECH”, reģ. Nr. 40103246129

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 40 700,00 (bez PVN)

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums un piedāvātā līgumcena atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām.

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS

par zemsliekšņa iepirkuma
„Riteņtraktora iegāde” (Id. Nr. DŪ_ZI_2021/8) uzsākšanu

 

 

2021. gada 31.martā

Pasūtītājs:

SIA „DOBELES ŪDENS”

Reģistrācijas numurs: 451003000470

Adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701.

Tel.nr.:  637 25502 

Interneta mājas lapa: www.dobelesudens.lv

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem – 

Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:

Juriste Ieva Lukša

Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju un  tehniskajos jautājumos:

Transporta pārraugs Zigmārs Baķis

Tālr.nr.: 26810804, e-pasts: zigmars.bakis@dobele.lv   

 

Pasūtītājs zemsliekšņa iepirkumu veic saskaņā ar 2019. gada 9. decembrī apstiprinātajiem noteikumiem „SIA „DOBELES ŪDENS” Iekšējie kārtības noteikumi par zemsliekšņa iepirkumu veikšanu””. 

 

         Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets:

  • Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Riteņtraktora iegāde atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un citām Noteikumos Pasūtītāja noteiktajām prasībām;
  • Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās;
  • Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta CPV kods: 16700000-2 Traktori;

Noteikumos noteiktā kārtībā Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par visu zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

Paredzamais līguma izpildes laiks, vieta un paredzamā līguma summa:

  • Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 1 (viena) kalendārā mēneša laikā no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža;
  • Līguma izpildes vieta: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads;
  • Paredzamā līguma summa līdz EUR 41 000,00 (bez PVN 21%);
  • Līgums var tikt slēgts tikai ar vienu pretendentu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis Noteikumu prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.      

Piedāvājuma iesniegšanas veids, laiks un kārtība:

Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Piegādātāji piedāvājumu var iesniegt līdz 2021. gada 14. aprīlim plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus  iesniedzot personīgi, elektroniski, atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām, ar drošu elektronisku parakstu, vai atsūtot pa pastu.  Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.