Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SIA “DOBELES ŪDENS” INFORMĒ PAR RĒĶINA SAGATAVOŠANAS IZMAKSU PIEMĒROŠANU TIEŠO NORĒĶINU GADĪJUMOS!

Mūsu klienti jautā:

 

Kāpēc daudzdzīvokļu māju klientiem, papildus ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tiek piemērota samaksa par rēķinu sagatavošanu?

 

SIA “DOBELES ŪDENS” atbild:

 

Paskaidrojam, ka attiecīga maksa daudzdzīvokļu namu dzīvokļu īpašniekiem tiek piemērota tikai tiešo norēķinu gadījumos.

Tiešo maksājumu sistēma nozīmē, ka dzīvokļa īpašnieks slēdz līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju (vai pastarpināti ar pilnvarotās personas palīdzību) un norēķinās tieši ar pakalpojuma sniedzēju, visus aprēķinus un rēķina izrakstīšanu veic pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu.

 

SIA “DOBELES ŪDENS” ir Dobeles novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kuras galvenie uzdevumi ir dzeramā ūdens ieguve un piegāde, kā arī notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Rēķinu izrakstīšanu klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem, veic, pamatojoties uz klientu deklarētajiem dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumiem. Māju iekšējie tīkli nav un nekad nav bijuši SIA “DOBELES ŪDENS” pārziņā. Līdz ar to, pakalpojumu sniedzējs, lai gan izraksta rēķinu katram dzīvokļa īpašniekam, taču nenes atbildību par noplūdēm mājas iekšējos tīklos vai par neprecīzu ūdens patēriņa deklarēšanu, vai nedeklarēšanu vispār. Par to ir atbildīgi tikai paši dzīvokļu īpašnieki.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais SIA “DOBELES ŪDENS” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs aprēķināts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” (apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr.1/2). Attiecībā uz norēķiniem ar daudzdzīvokļu māju īpašniekiem un īrniekiem metodikas 2.daļas 12.punkts nosaka – “Tarifa projektā neietver izmaksas, kas ir saistītas ar nekustamā īpašuma iekšējo tīklu apkalpošanu, izmaksas, kas saistītas ar ūdens zudumiem ēku vai būvju iekšējā ūdensvadā, kā arī izmaksas, kas rodas, veicot tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās”. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.3 panta pirmo daļu tiešo maksājumu pakalpojuma nodrošināšana ir komercpakalpojums, ko nodrošina sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs par papildus samaksu, kas nosakāma atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.4 panta regulējumam.

Situācijās, kad SIA “DOBELES ŪDENS” nodrošina tiešos norēķinus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, izdevumus, kas saistīti ar šī pakalpojuma sniegšanu, pakalpojumu sniedzējs pašlaik sedz no pārējiem ieņēmumiem, kas nav saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu un nav iekļauti ūdens un kanalizācijas pakalpojumu tarifā. Tiešo norēķinu gadījumā pakalpojuma sniedzēja darbības ar katru dzīvokļa īpašumu, tādas kā līgumu sagatavošana un slēgšana, maksājumu sadale, rēķinu sagatavošana, rēķinu apmaksas kontrole, tiesvedības un juridiskie pakalpojumi par katra dzīvokļa saistību neizpildi, nav uzskatāmas par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu, un ar šīm darbībām saistītie izdevumi nav iekļauti pakalpojuma tarifā.

Līdz ar to, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs SIA “DOBELES ŪDENS” par katra rēķina sagatavošanu piemēro papildus maksājumu 2,58 EUR bez PVN (3,12 EUR ar PVN ). Savukārt gadījumā, ja klients noteiktajā laikā ir paziņojis rādījumus par kārtējo norēķinu periodu, un konkrētajā periodā klientam neveidojas ūdens patēriņa apjoms, Pakalpojumu sniedzējs rēķinu par sniegto Pakalpojumu konkrētajā periodā nesagatavo un nenosūta.

Atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam, dzīvojamās mājas īpašniekiem jāizvēlas apsaimniekotājs vai jāizveido biedrība, vai cita apsaimniekošanas forma, par ko lemj dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Tādā veidā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem saņemot vienu rēķinu visai dzīvojamajai mājai, nevis katram dzīvoklim tiešo rēķinu no pakalpojumu sniedzēja.

Aicinām aktīvi veikt nepieciešamās darbības, lai vienotos par savas dzīvojamās mājas apsaimniekošanas formu un gadījumā, ja SIA “DOBELES ŪDENS” izrakstīs vienu rēķinu dzīvojamās mājas apsaimniekotājam vai pilnvarotajai personai, vadoties no kopējā komercuzskaites mēraparāta rādījuma ēkas ievadā, tad maksa par rēķina sagatavošanu netiks iekasēta, jo šādu rēķinu sagatavošana ir iekļauta ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifā.

Daudzdzīvokļu māju īpašniekiem lemjot par pilnvaroto personu ir jāizlemj – par pilnvarojumu slēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem dzīvokļu īpašnieku vārdā, sniegt līguma slēgšanai un izpildei nepieciešamo informāciju, norēķinu veidu un ūdens zudumu sadales modeli. Papildus vēršam uzmanību, ka  nav pieļaujama situācija, ka pakalpojumi tiek sniegti bez atbilstoša  ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma un SIA “DOBELES ŪDENS” ir pienākums likumdošanā noteiktajā kārtībā atslēgt ūdenssaimniecības pakalpojumus, ja šāds līgums nav noslēgts vai netiek noslēgts. Lai izvairītos no šādas situācijas, SIA “DOBELES ŪDENS” ir sagatavojis atbilstošus līgumus ar dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu mājās, kuri līdz šim nav lēmuši par pilnvaroto personu līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu saņemšanu. Norādām, ka esam gatavi pārslēgt līgumus ar atbilstoši pilnvarotu personu daudzdzīvokļu namā un tādejādi ņemt vērā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku lēmumus.