Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

SPRK ir iesniegts jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projekts!

Sabiedriskā pakalpojuma veids Dobeles novada teritorijās: Dobeles pilsētā, Annenieku pagastā, Auru pagastā, Bērzes pagastā, Bikstu
pagastā, Dobeles pagastā, Jaunbērzes pagastā, Krimūnu pagastā, Naudītes
pagastā, Penkules pagastā, Zebrenes pagastā

Spēkā esošais tarifs 

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs

(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs

1.08 EUR

1.53 EUR

41.7%

Kanalizācijas pakalpojumu tarifs

1.65 EUR

2.31 EUR

40.0%

Kopā ūdenssaimniecības tarifs bez PVN 21%

2.73 EUR

3.84 EUR

41%

Kopā ūdenssaimniecības tarifs ar PVN 21%

3.30 EUR

4.65 EUR

41%

 

SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470, Noliktavas iela 5, Dobele, LV3701 2022.gada 27.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/2 ”Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.janvāri. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar  ieguldījumiem pamatlīdzekļu bāzes atjaunošanā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves  kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanu. Elektroenerģijas, transporta, personāla un citu izmaksu pieaugumu kopš iepriekšējā tarifa apstiprināšanas.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var SIA “DOBELES ŪDENS” telpās, Noliktavas iela 5, Dobelē, Darba dienās no 8:00 līdz 17:00, iepriekš sazinoties ar  SIA “DOBELES ŪDENS” galveno ekonomisti Natāliju Beļikovu, tālrunis 6 37 25500.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Noliktavas iela 5, Dobelē, LV3701, vai  e-pasta adrese: udensvads@dobele.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277,  e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kartībā.

 

29.07.2022.