Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Pabeigta kanalizācijas tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā

2021.gada 5. maijā

Pabeigta kanalizācijas tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā

 

    SIA “DOBELES ŪDENS” pašlaik īsteno projektu “Kanalizācijas tīklu paplašināšana  Dobeles aglomerācijā,II kārta”(5.3.1.0/16/I/007), kura ieviešanas rezultātā tiks līdzsvarota   centralizētās kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas iespējamība Dobeles aglomerācijas  teritorijā, nodrošinot  vienlīdzīgu pakalpojumu  pieejamību iedzīvotājiem. 

No 2020.gada augusta līdz šā gada aprīlim, Aizupes, Bērzu, Egļu, Gaismas, Kalēju, Keramikas, Rūpniecības, Strādnieku,Miera, Liepājas šosejas, Vītolu un Zivju ielās,  aktīvi norisinājās būvniecības process jaunu kanalizācijas tīklu , kanalizācijas spiedvadu un kanalizācijas sūkņu staciju izbūvē.

Būvdarbu veicējs SIA “ĢL Konsultants” būvdarbu līguma “Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dobelē, Gaismas-Keramikas ielu masīvā” ietvaros” objekta izbūvē plānotos apjomus ir pabeidzis, šobrīd notiek teritorijas labiekārtošanas un ceļa seguma atjaunošanas darbi, kā arī būvniecības izpilddokumentācijas noformēšana,lai jau jūnijā objektu nodotu  ekspluatācijā.  

  Būvobjekta izbūve pirms līgumā noteiktā termiņa arī iedzīvotājiem nodrošinās ātrāku un savlaicīgāku iespēju pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai.

     Starp Centrālo līgumu un finanšu aģentūru (CFLA) un SIA“DOBELES ŪDENS”(Finansējuma saņēmējs) noslēgtā projekta īstenošanas līgumā veikto grozījumu Nr.3.rezultātā, marta un aprīļa mēnesī,Finansējuma saņēmējs veica zemsliekšņa iepirkumus būvdarbu un būvuzraudzības pakalpojumu līgumiem, lai jau maijā uzsāktu kanalizācijas tīklu izbūvi Ozolu ielā, Dobelē un apdzīvotā vietā”Rūpnieki”Auru pagastā, nodrošinot jaunus pieslēgumus centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai Dobeles aglomerācijā.

   Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” ietvaros un uzņēmuma finansēm.

 

Projektu vadītāja  Mārīte Zvejniece

Kontaktinformācija: 28336980, marite.zvejniece@dobele.lv