Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

Vieglā automobiļa iegāde

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13. februāris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr. DŪ-ZI-2020/2
Publicēšanas datums: 30.01.2020
Statuss: pabeigts

PAZIŅOJUMS PAR ZEMSLIEKŠŅA IEPIRKUMA „VIEGLĀ AUTOMOBIĻA IEGĀDE”

(ID. NR. DŪ – ZI- 2020/2) REZULTĀTIEM

 

18.02.2020.

 

 

Pasūtītājs: SIA „DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Pretendents, kuram būtu piešķiramas tiesības slēgt līgumu: SIA “Avar Auto”, reģ. Nr. 50003623341 

 

Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 35 335,00 (bez  PVN)

 

Lēmuma par līguma slēgšanu tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2020. gada 18. februāris

 

Izvēlētā piedāvājuma raksturojums un nosacītās priekšrocības: Piedāvājums ar zemāko cenu, kas atbilst zemsliekšņa iepirkuma noteikumu prasībām

 

 

Noteikumi dalībai zemsliekšņa iepirkumā

„Vieglā automobiļa iegāde”

(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/2)

 

30.01.2020.

 

Pasūtītājs: SIA “DOBELES ŪDENS”, reģ. Nr. 45103000470

 

Juridiskā adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

 

Kontaktpersona: Juriste Ieva Lukša, Tel.nr.: 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv 

 

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: Vieglā automobiļa iegāde atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un citām Noteikumos Pasūtītāja noteiktajām prasībām

 

 

Līguma izpildes termiņš: ne ilgāk kā 2 (divi) kalendārie mēneši no zemsliekšņa iepirkuma rezultātu paziņošanas brīža

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi: pieejami SIA “DOBELES ŪDENS” mājas lapā www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi vai SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās Noliktavas ielā 5, Dobelē, darba dienās no plkst. 9.00-12.00 un no 13.00-16.00, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 13.februāra plkst. 10.00, iepriekš saskaņojot laiku ar kontaktpersonu

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 13.februāris līdz plkst. 10:00 SIA “DOBELES ŪDENS” biroja telpās, Noliktavas ielā 5, Dobelē

 

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma noteikumi:

Noteikumi