Tālrunis avārijas situācijās: +371 28359213

facebook

Iesniegt ūdens rādījumus

Lasīt vairāk »

„Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2020. gada 27. maijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id.Nr.DŪ-ZI-2020/7
Publicēšanas datums: 08.05.2020
Statuss: pārtraukts

Paziņojums par zemsliekšņa iepirkuma

„Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”,

(Id.Nr. DŪ-ZI-2020/7), pārtraukšanu

 

 

 

07.07.2020.

 

 

Pasūtītājs:
SIA “DOBELES ŪDENS”, reģistrācijas Nr.45103000470

 

Lēmuma pieņemšanas datums:

2020. gada 7. jūlijs

 

Zemsliekšņa iepirkums „Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”, (Id.Nr. DŪ-ZI-2020/7), tiek pārtraukts, jo Pretendentu piedāvātās līgumcenas pārsniedz Pasūtītāja budžeta iespējas.

 

 

 

 

 

IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU IEVĒRĪBAI!

 

 2020. gada 8.maijā                                                                                                                                             

 

 

UZAICINĀJUMS 

 

dalībai zemsliekšņa iepirkumā
„Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē,
Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”
(Id.Nr.DŪ-ZI-2020/7)

 

 

Pasūtītājs/ Zemsliekšņa iepirkuma veicējs: SIA „DOBELES ŪDENS”, Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 45103000470 adrese: Noliktavas iela 5, Dobele, Dobeles novads, LV- 3701

Jautājumos par zemsliekšņa iepirkuma priekšmetu un noteikumiem –
Kontaktpersona par zemsliekšņa iepirkuma dokumentāciju:
Juriste Ieva Lukša
Tel.nr.: +371 28612902, e-pasts: ieva.luksa@dobele.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:
Projektu vadītāja Mārīte Zvejniece
Tel.nr.: +371 28336980, e-pasts: marite.zvejniece@dobele.lv

 

Zemsliekšņa iepirkuma nosaukums: „Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros”

Zemsliekšņa iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvdarbu veikšana ūdensapgādes tīklu izbūvē Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā I kārtas ietvaros, atbilstoši būvprojektam „Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas-Gaismas ielu masīvā”, un saskaņā ar Noteikumu, Tehniskās specifikāciju (A.pielikums)  un būvdarbu līguma prasībām.

 

Zemsliekšņa iepirkuma līguma izpildes vieta – Dobelē, Dobeles novadā, LV-3701, NUTS LV0009.

Zermsliekšņa iepirkuma līguma noslēgšanas termiņš: 2020. gada jūnija/jūlija mēnesis.

 

Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā cenu.

 

Būvdarbu līguma izpildes termiņš: 10 (desmit) kalendārie mēneši no Būvdarbu līguma noslēgšanas dienas (t.sk. tehnoloģiskā procesa pārtraukums.)

Paredzamā līgumcena: (bez pievienotās vērtības nodokļa) līdz 165 000,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi).

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija: Iepirkuma dokumentācija ir publiski pieejama Pasūtītāja interneta vietnē www.dobelesudens.lv sadaļā Iepirkumi, kā arī ar to var iepazīties SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē.

 

Piedāvājumu iesniegšana: Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 27. maijam, plkst: 10:00, SIA „DOBELES ŪDENS” birojā, Noliktavas ielā 5, Dobelē, LV 3701, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

 

Piedāvājuma derīguma termiņš: Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

 

 

Zemsliekšņa iepirkuma dokumentācija:

Noteikumi

Noteikumu pielikumi:

 

  • B pielikums Būvprojekta dokumentācija

I sējums (zip)

Būvatļauja